Hjemmelsgrunnlaget for EU-programmene innen utdanning, kultur og ungdom

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om virkningene av europaparlaments- og rådsvedtakene om endring av rettshjemmelen for EU-programmene på områdene livslang læring, kultur, ungdom og medborgerskap

Siste nytt

Rapporter lagt fram av Kommisjonen 30.7.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Den 16. december 2008 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet fire afgørelser om ændring af lovgrundlaget for programmerne inden for området livslang læring, kultur, ungdom og medborgerskab*.

Med disse afgørelser fjernede man den rådgivningsprocedure, der er beskrevet i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om visse afgørelser om udvælgelse, truffet af Kommissionen, vedrørende tildeling af støtte i forbindelse med disse programmer. Formålet var at forenkle procedurerne og afkorte det tidsrum, som krævedes for at træffe afgørelser, som direkte påvirker støttemodtagerne, med henblik på en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af programmerne.

I henhold til det oprindelige lovgrundlag var Kommissionen forpligtet til at høre Europa-Parlamentet og programudvalgene inden for afgrænsede tidsfrister, inden den kunne træffe en formel afgørelse om tildeling af støtte. Nogle gange kom ferieperioderne oven i kontrolperioderne og medførte yderligere forsinkelser i gennemførelsen.

Med de ændrede afgørelsers ikrafttræden er rådgivningsproceduren blevet erstattet med en informationsprocedure. Kommissionen har nu pligt til at informere Europa-Parlamentet og programudvalgene senest to arbejdsdage efter at have truffet afgørelse om udvælgelsen. Informationen skal omfatte en beskrivelse og en analyse af de modtagne ansøgninger, en beskrivelse af bedømmelses- og udvælgelsesproceduren samt lister over både de projekter, der er foreslået til finansiering, og de afslåede projekter.

Kommissionen skal som følge af de ændrede afgørelser aflægge rapport til Europa- Parlamentet og Rådet om programmernes indvirkning senest 18 måneder efter deres ikrafttræden.

Ud over disse afgørelser vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den 16. december 2008 også afgørelse nr. 1298/2008/EF om oprettelse af handlingsprogrammet Erasmus Mundus
2009-2013, som ligeledes forpligter Kommissionen til inden for en frist på to hverdage at underrette Europa-Parlamentet og programudvalget om de afgørelser, Kommissionen har truffet om udvælgelsen.

Selv om afgørelsen om oprettelse af handlingsprogrammet Erasmus Mundus ikke omfatter et krav om en rapport, har Kommissionen af hensyn til gennemskueligheden besluttet, at indvirkningen af den nye informationsprocedure for dette program skal medtages i nærværende rapport. På denne måde dækker én enkelt rapport indvirkningen af alle fem afgørelser.

*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1357/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1352/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1349/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet "Aktive Unge" for perioden 2007-2013. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1358/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.07.2010