Handlingsplan for å redusere frafall av unge i skolen

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Håndtering av skolefrafall: et avgjørende bidrag til Europa 2020-agendaen

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.1.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.1.2011, dansk utgave)

Kommissionen lancerer en handlingsplan for at mindske antallet af unge, der forlader skolen for tidligt
Mere end seks millioner unge I EU forlader uddannelsessystemet med højst afsluttet folkeskoleniveau. De står over for store vanskeligheder med at finde arbejde, er oftere arbejdsløse og afhængige af sociale ydelser. Skolefrafald hæmmer den økonomiske og sociale udvikling og er en alvorlig hindring for EU's mål for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Kommissionen godkendte i dag en handlingsplan, som vil hjælpe medlemsstaterne med at nå hovedmålet i Europa 2020, at mindske den gennemsnitlige andel af unge i EU, der forlader skolen for tidligt, til mindre end 10 % fra det nuværende niveau på 14,4 % senest ved udgangen af dette tiår.

José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand, har udtalt, at Europa ikke har råd til, at så mange unge, som har mulighed for at bidrage til vore samfund og vore økonomier, lades i stikken. Det er nødvendigt, at vi bliver klar over, hvilket potentiale alle unge i Europa repræsenterer, for at komme ud af denne krise.

Androulla Vassiliou, EU-kommissionsmedlem med ansvarsområderne uddannelse, kultur, flersprogethed og unge, har udtalt, at hvis vi mindsker andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, i Europa med bare et procentpoint, vil det give næsten en halv million kvalificerede unge mere hvert år. De fleste EU-lande har gjort fremskridt i mindskelsen af antallet af unge, der forlader skolen med et lavt kvalifikationsniveau, men det er nødvendigt, at der gøres mere.

I Kommissionens nye initiativ gives der en oversigt over situationen i hele Europa med hensyn til andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, de vigtigste årsager hertil, risiciene herved for den fremtidige økonomiske og samfundsmæssige udvikling, og der foreslås metoder til at løse problemet mere effektivt.

Det medfølgende forslag til en henstilling fra Rådet omfatter retningslinjer, der skal hjælpe medlemsstaterne til at udvikle sammenhængende og evidensbaserede politikker for at mindske andelen af unge, der forlader skolen for tidligt.

Situationen i Europa som helhed
Det aktuelle EU-gennemsnit på 14,4 % unge, der forlader skolen for tidligt, dækker over store forskelle mellem landene:

• Syv medlemsstater har allerede nået benchmarket på 10 %: Østrig, Tjekkiet, Finland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien.
• Tre medlemsstater har en andel af unge, der forlader skolen for tidligt, på mere end 30 %: Malta, Portugal og Spanien.
• Næsten alle lande har siden 2000 mindsket deres andel af unge, der forlader skolen for tidligt.
• Nogle lande med en høj andel af unge, der forlader skolen for tidligt, har opnået en markant mindskelse: Rumænien, Malta, Italien, Cypern og Portugal.
• Der er ligeledes opnået store fremskridt i lande, som allerede i begyndelsen af tiåret kun havde en lille andel af unge, der forlod skolen for tidligt, såsom Litauen, Luxembourg, Nederlandene og Polen.

Selv om der er visse fælles træk, står medlemsstaterne dog over for forskellige situationer med hensyn til de grupper, der er mest ramt, det højeste uddannelsesniveau, som unge, der forlader skolen for tidligt, har nået og deres beskæftigelsesstatus (yderligere oplysninger kan ses i Memo/11/52).

Hvorledes løses problemet med unge, der forlader skolen for tidligt?
Skolefrafald er et komplekst problem og kan ikke løses udelukkende gennem uddannelsespolitikker. Effektive strategier til en mindskelse af andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, må inddrage uddannelses-, ungdoms- og socialpolitikker. Strategierne skal være tilpasset de lokale, regionale og nationale forhold. De bør omfatte forebyggende foranstaltninger, indgreb og kompensationsforanstaltninger.

• Forebyggende foranstaltninger til mindskelse af andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, skal sættes i gang så hurtigt som muligt og støtte børnene i deres læring og hindre en situation, som kan udløse skolefrafald, f.eks. ved at en elev skal gå et skoleår om eller manglende passende støtte til børn med et andet modersmål.
• Indgreb skal hurtigt og effektivt løse problemer, der opstår, såsom pjækkeri og dårlige læringsresultater.
• Kompensationsforanstaltninger skal give læringsmuligheder i form af "en ny chance", herunder ekstra klasser i skolen og muligheder for unge til at komme ind i uddannelsessystemet igen.

Et bedre samarbejde mellem EU-landene, udveksling af god praksis og en mere målrettet anvendelse af støtte fra EU kan medvirke til at løse problemet.

Kommende tiltag
Kommissionens forslag vil blive drøftet på Rådets møde (undervisningsministrene) den 2.-4. maj i Bruxelles. Medlemsstaterne vil blive opfordret til at vedtage sammenhængende strategier på grundlag af denne ramme senest ved udgangen af 2012 og at gennemføre disse gennem deres nationale reformprogrammer.

Kommissionen vil for sin del målrette støtten gennem programmet for livslang læring og rammeprogrammet for forskning for at skabe innovative måder til at løse problemet og gennem Den Europæiske Socialfond for at finansiere nationale og regionale foranstaltninger til mindskelse af andelen af unge, der forlader skolen for tidligt.

Yderligere oplysninger:
Memo/11/52, herunder statistikker for de enkelte lande

Europa-Kommissionen: Meddelelse [KOM(2011)18] "Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: et vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020", 31. januar 2011

Forslag til henstilling fra Rådet om politikker, som skal mindske antallet af elever, der forlader skolen for tidligt [KOM(2011)19], 31. januar 2011

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene “En mindskelse af antallet af elever, der forlader skolen for tidligt" [SEK(2011)96], 31. januar 2011

Europa-Kommissionen: Unge, der forlader skolen for tidligt

Red. anm.: Se lenken til pressemeldingen over (pdf-versjon) for grafiske fremstillinger og statistikk, inkludert tall for Norge.