Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Strategien for EUs indre sikkerhet i praksis : fem steg mot et sikrere EU

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2010

Europakommisjonen la 22. november 2010 fram en meddelelse med forslag til 41 ulike tiltak for økt sikkerhet på justis- og innenriksområdet. Handlingsplanen omhandler sikkerhetstrusler knyttet til blant annet terrorisme, kriminelle nettverk, IKT-kriminalitet, ulovlig passering av Schengen-grensene og katastrofer.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen fremlægger et nyt sæt EU-foranstaltninger for at sikre EU-borgerne en bedre beskyttelse
"Strategien for EU's interne sikkerhed i praksis", som blev vedtaget i dag, indeholder 41 foranstaltninger, der er rettet mod de mest presserende sikkerhedstrusler i Europa. Det fælles formål med foranstaltningerne er at svække kriminelle netværk og terrornetværk, beskytte borgerne, erhvervs­livet og samfundet mod it-kriminalitet, øge EU's sikkerhed ved hjælp af en forbedret grænseforvaltning og styrke EU's beredskab og reaktion i tilfælde af kriser.

Cecilie Malmström, der er kommissær med ansvar for indre anliggender, sagde, at EU's interne sikkerhed traditionelt har været præget af en silomentalitet, hvor der fokuseres på et enkelt område ad gangen, men nu iværksætter vi en fælles strategi for, hvordan vi skal reagere på vores tids sikkerhedstrusler og ?udfordringer. Hun fortsatte med at sige, at terrorisme, organiseret kriminalitet, kriminalitet på tværs af grænserne og it-kriminalitet samt kriser og katastrofer er områder, hvor det er nødvendigt, at vi forener vores kræfter og arbejder sammen om at øge sikkerheden for borgere, erhvervsliv og samfund i hele EU. Hun tilføjede, at der i denne strategi redegøres for de trusler, vi står over for, og de foranstaltninger, som vi er nødt til at træffe for at kunne bekæmpe dem, og hun opfordrede alle relevante aktører til at tage deres del af ansvaret for gennemførelsen af disse foranstaltninger og derved styrke sikkerheden i EU.

Biltyveri, indbrud, narkotikahandel og kreditkortbedrageri er ofte lokale tegn på globale kriminelle netværk, der opererer på tværs af grænserne og i cyberspace. Kriminelle bruger i stigende grad internettet til småforbrydelser og storstilede angreb. EU's ydre grænser udnyttes til handel med narkotika, forfalskede varer, våben og mennesker, og de kriminelle netværk dræner i stort omgang de offentlige finanser for indtægter. Den Internationale Valutafond vurderer, at udbyttet af finansiel kriminalitet alene beløber sig til fem procent af det samlede BNP. Kriser og katastrofer, uanset om der er tale om jordskælv og oversvømmelser, eller de skyldes menneskelige fejl eller ondsindede hensigter, kan forårsage menneskelig elendighed og økonomiske og miljømæssige skader. Samtidig finder terrorister nye måder at skade vores samfund på, bl.a. ved at målrette voldelig ekstremistisk propaganda mod personer, der er letpåvirkelige.

Kommissionen foreslår nu en række foranstaltninger for at tage disse udfordringer op. Et lovgivningsforslag med henblik på konfiskation af udbyttet af kriminelle aktiviteter er et af dem. EU bør også inddrage befolkningen i bestræbelserne for at løse problemet med radikalisering og rekruttering og finde måder, hvorpå transportinfrastrukturen, navnlig transportmidler til lands, bedre kan beskyttes mod terrorisme. Der fremsættes forslag om et europæisk center for bekæmpelse af it-kriminalitet med henblik på at samle ekspertise inden for efterforskning og forebyggelse af it-kriminalitet, og en række foranstaltninger med henblik på en bedre strategi for grænseforvaltning og for at reagere på kriser og katastrofer er på trapperne.

I strategien for EU's interne sikkerhed i praksis indkredses der fem strategiske målsætninger, og der skitseres en række foranstaltninger i forbindelse med hver af dem:

1. Svække internationale kriminelle netværk, der truer vores samfund

• En række forslag for hurtigt og effektivt at beslaglægge og konfiskere udbyttet af strafbare aktiviteter (2011).
• Forslag vedrørende anvendelsen af PNR-oplysninger (Passenger Name Records) i EU (2011).
• Forslag vedrørende overvågning af og bistand til medlemsstaternes bekæmpelse af korruption (2011).

2. Forebygge terrorisme og tage fat på problemet med radikalisering og rekruttering

• En strategi for EU for at udtrække og analysere oplysninger om finansielle transaktioner, EU, TFTP-programmet (2011).
• Oprettelse af et EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering og foranstaltninger for at støtte civilsamfundet, når det udstiller, oversætter og gør op med voldelig ekstremistisk propaganda (2011).
• Styrkelse af EU's transportsikkerhedspolitik (2011).

3. Øge sikkerhedsniveauet for borgere og virksomheder i cyberspace

• Oprettelse af et EU-center for it-kriminalitet (2013).
• Oprettelse af et netværk af it-udrykningshold (2012).
• Oprettelse af et europæisk informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) (2013).

4. Styrke sikkerheden via grænseforvaltning

• Forslag til oprettelse af et europæisk system for overvågning af de ydre grænser (EUROSUR) (2011).
• Bedre analyser for at indkredse kritiske punkter ved de ydre grænser (2011).
• Fælles rapporter om menneskehandel, menneskesmugling og smugling af ulovlige varer som grundlag for fælles operationer (2011).

5. Øge EU's modstandskraft over for kriser og katastrofer

• Forslag vedrørende gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen (2011).
BAKGRUNN (fra kommisjons..., dansk utgave)

• Forslag vedrørende udvikling af en europæisk katastrofeberedskabskapacitet (2011).
• Udarbejdelse af en sammenhængende risikostyringspolitik, der knytter trussels? og risikovurderinger til beslutningsproceduren (2014).

Kommissionen vil fremlægge en årlig statusrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Den vil støtte Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), som skal spille en nøglerolle med at sikre en effektiv gennemførelse af strategien.

Baggrund
Den interne sikkerhedsstrategi er et vigtigt element i Stockholmprogrammet. I februar 2010 redegjorde det spanske formandskab for sikkerhedsudfordringerne i EU i en intern sikkerhedsstrategi ("Mod en europæisk sikkerhedsmodel") og opfordrede Kommissionen til at fremsætte handlingsorienterede forslag til gennemførelse heraf.

For yderligere oplysninger
MEMO/10/598

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2010
Annen informasjon