Grønne skatter: grønnbok om markedsbaserte miljøpolitiske instrumenter

Tittel

Grønnbok om markedsbaserte instrumenter til miljøpolitiske og andre beslektede politiske formål

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

INNLEDNING (fra Kommisjonens grønnbok)

EU er førende på verdensplan, når det drejer sig om at træffe foranstaltninger vedrørende
miljømæssig bæredygtighed, og især vedrørende klimaændringer. Dette er for nylig blevet
bekræftet med vedtagelsen af energi- og klimapakken, som godkendt af Det Europæiske
Råds forårsmøde, hvori EU gentog, at det forpligter sig til at tackle klimaændringerne internt
og på internationalt plan, fremme miljømæssig bæredygtighed, reducere afhængigheden af
eksterne ressourcer og sikre, at de europæiske økonomier er konkurrencedygtige. Der er
desuden et presserende behov for at standse tab af biodiversitet, bevare naturressourcer, som
er under pres, og beskytte folkesundheden.

Uden offentlig indgriben og et stærkt engagement i alle sektorer kan disse ambitiøse
målsætninger ikke nås. EU har i stigende grad foretrukket økonomiske eller markedsbaserede
instrumenter ("MBI") – såsom indirekte beskatning, målrettede subsidier eller omsættelige
emissionsrettigheder – til sådanne politiske formål, fordi de udgør et fleksibelt og
omkostningseffektivt middel til at nå givne politiske målsætninger. I EU's
6. miljøhandlingsprogram og i EU's fornyede strategi for bæredygtig udvikling samt i den
fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse anbefales også en mere intensiv
anvendelse af MBI.

Med dette dokument sættes der gang i en drøftelse vedrørende fremme af anvendelse af
markedsbaserede instrumenter i Fællesskabet. Som meddelt i handlingsplanen for
energieffektivitet undersøger grønbogen eventuelle muligheder i forbindelse med
energibeskatningsdirektivet med det formål at tage det op til den bebudede fornyede
vurdering. I den forstand passer dokumentet ind i de rammer, der er fastlagt med den nye
integrerede dagsorden for energi- og klimaændringer, hvor markedsbaserede instrumenter og
finanspolitik som helhed vil spille en afgørende rolle med hensyn til at nå EU's politiske mål.
Dokumentet undersøger også mulighederne for en mere intensiv anvendelse af
markedsbaserede instrumenter på forskellige miljøpolitiske områder såvel i Fællesskabet som
på nationalt plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2007