Grønnbok om skyggebanker

Tittel

Europakommisjonen: Grønnbok om skyggebankvirksomhet

European Commission: Green Paper on Shadow Banking

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Finansieringsvirksomhet utenfor banksektoren (skyggebankvirksomhet) kan medføre alternative finansieringsmuligheter og gi investorer alternativer til bankinnskudd og andre tradisjonelle plasseringer. På den annen side kan slik virksomhet på sikt utgjøre en potensiell trussel mot finansiell stabilitet. Sektoren har tradisjonelt ikke blitt prioritert av de ordinære banktilsyn. Formålet med grønnboken er å skaffe en oversikt over eksisterende skyggebankvirksomhet og trender, og å presentere refleksjoner om slik virksomhet for en bred høring blant interessenter. Høringen omfatter definisjoner, fordeler og risikoer, behov for regulering og overvåking mv.

Grunnet omfattende regulering av finanssektoren og strenge konsolideringsregler i Norge, vil mange virksomheter som internasjonalt anses som skyggebankvirksomhet, i Norge være underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Vurdering
Departementet støttet for det vesentlige de vurderinger og initiativ som grønnboken inneholdt i høringsuttalelse av 31. mai 2012.

Andre opplysninger
Skyggebankvirksomhet er gjenstand for stor oppmerksomhet internasjonalt. Blant annet har Financial Stability Board gjennomført en egen høring i løpet av høsten 2012.

Status
EU-kommisjonen publiserte grønnboken 19. mars 2012 med høringsfrist 1. juni samme år. Det kom inn 140 høringsuttalelser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.03.2012
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet