Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom

Tittel

Grønnbok: Flere unge i læringsmobilitet

Siste nytt

EFTA/EØS-kommentarer av 14.12.2009 offentliggjort

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Rejs ud og lær – Kommissionen afholder en offentlig høring om unges mobilitetsmuligheder
Europa-Kommissionen har i dag udsendt en grønbog med titlen "Flere unge i læringsmobilitet" i den hensigt at starte en debat om, hvordan man skaffer de unge bedre muligheder for at komme til udlandet og tilegne sig ny viden og bedre kompetencer. Et ophold i udlandet for at studere og lære, få erhvervserfaring eller udføre frivilligt arbejde er en af de bedste måder, hvorpå unge mennesker kan udvikle sig personligt og ruste sig til livet som erhvervsaktiv. Med denne grønbog starter Kommissionen en offentlig høring, der skal foregå frem til den 15. december 2009. Svar indsamles via et onlinespørgeskema og ved skriftlige indlæg.

EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom Ján Figel' forklarede i sit indlæg om grønbogen, at " læringsmobilitet er til gavn for såvel den enkelte person som for skoler, højere læreanstalter, erhvervsuddannelsesinstitutioner og for samfundet som helhed. Læringsmobilitet er med til at opbygge færdigheder, sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer og gør enkeltpersoner og organisationer bedre til at innovere og konkurrere på internationalt plan. Vi er nødt til at tilskynde til mobilitet, så det at rejse til udlandet for at lære bliver reglen i stedet for undtagelsen. Det er vigtigt, både for at styrke og fastholde EU's økonomiske genopretning og for at sikre sammenhængskraften i de europæiske samfund i det 21. århundrede."

Baggrund

EU har en lang tradition for at støtte unge mennesker gennem forskellige programmer og initiativer. Erasmus-programmet, for eksempel, har i sine 22 års levetid ydet støtte til 2 millioner studerende, som derved har fået mulighed for at gennemføre en del af deres studier eller praktikophold i udlandet. Men EU's støtte dækker mange flere områder og inkluderer også videregående uddannelse til erhvervslivet, forskning, erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelse, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser, udveksling af unge og frivilligt arbejde, kulturlivet, unge iværksættere og civilsamfundets organisationer.

Desuden har Europa-Kommissionen bidraget til udviklingen af en række instrumenter, som gør det lettere for de unge at rejse ud for at lære, bl.a. Europass og det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem for videregående uddannelse (ECTS).

Samlet set når de aktuelle mobilitetsprogrammer, ?instrumenter og ?initiativer ud til unge europæere i en lang række forskellige situationer og sammenhænge. Udlandsophold er dog stadig i højere grad undtagelsen end reglen, og nogle grupper, såsom studerende, har lettere adgang til udlandsophold end andre, som f.eks. erhvervspraktikanter og lærlinge. I 2006 fik cirka 310 000 unge mulighed for at tage et udlandsophold med støtte fra Erasmus-programmet. Det svarer til kun 0,3 % af alle unge i EU i aldersgruppen 16-29 år, hvilket viser, at der kan gøres langt mere på dette område.

Grønbogen – om at finde den rette strategi

I de senere år har de positive effekter af læringsmobilitet været genstand for mange overvejelser og drøftelser i såvel ekspertkredse som på politisk niveau. Kommissionen mener, at tiden er moden til en bred offentlig debat om dette emne. Ved at afholde en høring efterkommer Kommissionen desuden en anmodning fra Rådet fra november 2008, hvori Rådet opfordrede medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle mobilitetsbegrebet yderligere for alle unge i forskellige læringssammenhænge som f.eks. skole, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, praktikophold, lærlingeuddannelse og frivilligt arbejde.

Offentlig høring

Grønbogen stiller en række spørgsmål og anmoder om feedback på spørgsmål såsom:
• Hvordan kan vi overbevise de unge om at tage til udlandet for at tilegne sig ny viden, kompetencer og erfaring?
• Hvilke hindringer for mobiliteten er vi nødt til at overvinde?
• Hvordan kan alle interesserede parter – Kommissionen, medlemsstater, regioner, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer – gøre fælles sag i et nyt partnerskab for læringsmobilitet?

Høringsperioden slutter den 15. december 2009 . Kommissionen vil til den tid gennemgå de modtagne input og fremsætte et forslag til praktisk opfølgning.