Full digitalisering av offentlige innkjøp

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. "End-to-end e-innkjøp" for moderninsering av offentlig forvaltning

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. End-to-end e-procurement to modernise public administration

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26,6,2013, dansk utgave)

E-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb: endnu et skridt i retning af ende-til-ende e-indkøb og e-forvaltning i Europa
Europa-Kommissionen har i dag forelagt et udkast til et direktiv om e-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. Udkastet er ledsaget af en meddelelse, hvori Kommissionen fremlægger sin vision for fuld digitalisering af den offentlige indkøbsprocedure, såkaldt "end-to end e-indkøb"

E-fakturering er et vigtigt skridt i retning af en papirløs offentlig administration (e-forvaltning) i Europa – et af de prioriterede områder i den digitale dagsorden – og åbner mulighed for betydelige økonomiske og miljømæssige fordele. Kommissionen anslår, at gennemførelsen af e-fakturering i offentlige indkøb i hele EU kan give besparelser på op til 2,3 mia. EUR.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Det er et prioriteret mål for Europa-Kommissionen at sikre, at de offentlige administrationer i EU er moderne og effektive. Et skift til e-indkøb og navnlig til e-fakturering kan indebære store besparelser og gøre livet lettere for både administrationerne og de tusindvis af virksomheder, der er aktive på det indre marked. Omstillingen fra papir til fuldautomatisk fakturering kan nedsætte omkostningerne i forbindelse med modtagelsen af fakturaer fra 30-50 EUR til 1 EUR. Der er tale om gode og nyttige besparelser i det nuværende økonomiske klima. Den offentlig sektor er den største forbruger i EU og bør derfor spille en ledende rolle med hensyn til at fremme udbredelsen af e-fakturering."

Initiativets vigtigste elementer:

E-fakturering
I udkastet til direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb foreslås det at indføre en europæisk standard for e-fakturering, som forventes at forbedre interoperabiliteten mellem forskellige, hovedsagelig nationale, e-faktureringssystemer.

Målet er at undgå juridisk usikkerhed, unødig kompleksitet og yderligere driftsomkostninger for økonomiske aktører, som i øjeblikket er nødt til at anvende forskellige elektroniske fakturaer i de forskellige medlemsstater. Det vil også hjælpe med at sætte skub i anvendelsen af e-fakturering i Europa, som stadig ikke er særlig udbredt og kun udgør 4-15 % af alle udvekslede fakturaer.

Ende-til-ende indkøb
Meddelelsen om ende-til-ende indkøb placerer direktivudkastet om e-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb i en bredere sammenhæng og udtrykker Kommissionens vision om digitalisering af den offentlige indkøbsprocedure. I meddelelsen redegøres der for, hvor langt man er nået med e-indkøb og e-fakturering i EU, og det fastsættes, på hvilke områder der bør træffes foranstaltninger for at gennemføre overgangen til ende-til-ende e-indkøb:

• e-fakturering skal være reglen snarere end undtagelsen inden for offentlige indkøb

• standardiseringsarbejdet skal fremmes

• der skal udtænkes nationale strategier for ende-til-ende e-indkøb

• der skal udveksles bedste praksis.

Meddelelsen vil danne grundlag for mulige fremtidige initiativer om yderligere digitalisering inden for offentlige indkøb.

Baggrund:
I den digitale dagsorden for Europa, som er en af søjlerne i EU 2020-strategien, udpeges e-forvaltning og det digitale indre marked som de vigtigste elementer i en moderne og konkurrencedygtig EU-økonomi. Kommissionen har inden for disse rammer gjort en stor indsats for at digitalisere offentlige indkøb i EU. Ved udgangen af 2011 foreslog Kommissionen som led i moderniseringen af den juridiske ramme for offentlige indkøb (IP/11/1580) at gøre e-bekendtgørelse, dvs. e-adgang til udbudsdokumenter, og e-indgivelse obligatoriske i hele EU. Forhandlingerne om revisionen af reglerne for offentlige indkøb er i den afsluttende fase.

I april 2012 fulgte meddelelsen "En strategi for offentlige indkøb" (IP/12/389), som fastsatte en strategi for overgangen til e-indkøb. I 2010 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen "Udnyttelse af fordelene ved elektronisk fakturering i Europa", som indtrængende opfordrede medlemsstaterne til at indføre e-fakturering og til at løse de problemer, som den manglende interoperabilitet mellem eksisterende e-faktureringssystemer var skyld i. I meddelelsen opfordredes der til at gøre e-fakturering til den fremherskende form for fakturering senest i 2020. I 2012 efterlyste Det Europæiske Råd foranstaltninger til fremme af e-fakturering, og Europa-Parlamentet opfordrede til at gøre e-fakturering obligatorisk i forbindelse med offentlige indkøb senest i 2016. Som følge af disse opfordringer og de fordele, som er forbundet med e-fakturering, blev et forslag om e-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb i oktober 2012 identificeret som en af de 12 nøgleaktioner i akten for det indre marked II (IP/12/1054).

Forvaltning af offentlige indkøb har afgørende betydning i den nuværende situation med finanspolitisk konsolidering. Da det offentlige forbrug i forbindelse med varer, arbejde og tjenesteydelser udgør 19 % af EU's BNP, kan en mere effektiv forvaltning markant bidrage til en forbedring af de offentlige udgifters samlede effektivitet. En effektiv offentlig administration er en nøglefaktor i EU-økonomien. Moderniseringen af den offentlige administration blev udpeget som et af de fem prioriterede områder i Kommissionens årlige vækstundersøgelse i 2012 og 2013. Reform af de offentlige indkøb, digitalisering af den offentlige administration, formindskelse af den administrative byrde og øget gennemsigtighed fremmer alt sammen væksten.

Overgangen til ende-til-ende e-indkøb kan ud over disse fordele også føre til væsentlige besparelser og betydelig forenkling for markedsaktørerne, fremme innovationen og sætte gang i strukturel nytænkning inden for visse offentlige administrationsområder. E-fakturering kan også fremme SMV'ers deltagelse i offentlige indkøb ved at mindske den administrative byrde, øge åbenheden omkring forretningsmuligheder og nedbringe omkostninger ved deltagelse.

De næste skridt
Kommissionens forslag om e-fakturering vil blive forelagt Ministerrådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse.

Se også MEMO/13/614