Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Fremskritt mot Kyoto-målene (henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF om en mekanisme for overvåking av utslipp av drivhusgasser i Fellesskapet og til gjennomføring av Kyoto-protokollen)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.10.2010, dansk utgave)

Klimaændringer: EU gennemfører større ned­skæringer i drivhusgasemissionerne end lovet.
Den Europæiske Union er forud for tidsplanen i indsatsen for at opfylde sit løfte om nedskæringer i drivhusgasemissionerne inden 2012. Kommissionens årlige rapport viser, at de 25 medlemsstater med emissionsreduktionsmål i henhold til Kyoto-protokollen vil opfylde deres forpligtelser.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, sagde: "Den Europæiske Union har ikke bare skrevet under på Kyotoprotokollen, vi har ikke bare indgået en forpligtelse. Tallene viser, at verden kan stole på EU: vi holder, hvad vi lover. I dette tilfælde er vi faktisk på vej mod at yde mere, end vi har lovet."

Kyotoforpligtelserne
I henhold til Kyoto-protokollen forpligtede de 15 lande, der var medlemmer af EU på tidspunktet for protokollens vedtagelse, sig til i perioden 2008-2012 at skære deres samlede drivhusgasemissioner ned med 8 % i forhold til niveauet i det valgte basisår (som for de fleste landes vedkommende er 1990). Denne kollektive forpligtelse er omsat til differentierede nationale emissionsmål for hver af disse 15 medlemsstater. Målene er bindende i henhold til EU-lovgivningen.

Der er ikke fastsat noget kollektivt mål for de 27 medlemsstater som helhed (EU27). Ti ud af de tolv medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, har individuelle forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen, som betyder, at de i perioden 2008-2012 skal skære deres emissioner ned med henholdsvis 6 % eller 8 % i forhold til niveauerne i basisåret. Kun Cypern og Malta har ingen emissionsmål.

Emissionerne til dato
Som meddelt i juni 2010 (se IP/10/659) var drivhusgasemissionerne i EU15 i 2008 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for – 6,9 % lavere end basisniveauerne, selv om økonomien i EU15 voksede med ca. 45 % i løbet af samme periode. I EU27 faldt emissionerne med 14,3 % mellem basisåret og 2008.

I en særskilt rapport vurderer Det Europæiske Miljøagentur foreløbig, at emissionerne i 2009 faldt kraftigt på grund af den økonomiske situation. I 2009 skønnes det, at emissionerne i EU15 var 12,9 % lavere end basisniveauerne, og at de i EU27 lå 17,3 % under niveauet i 1990.

Prognoserne for EU15 og EU27
For EU15 viser Kommissionens rapport [1], at de samlede drivhusgasemissioner i gennemsnit for forpligtelsesperioden 2008-2012 vil ligge 14,2 % lavere end i basisåret, hvis medlemsstaternes gennemfører deres planer om at købe internationale emissionskreditter og om nyplantning og genplantning af skov.

Eksisterende politikker og foranstaltninger – dvs. dem, der allerede er iværksat – forventes at resultere i emissionsnedskæringer på 10,4 % i forhold til basisniveauerne. Derudover vil planer i 10 af EU15-medlemsstaterne om at købe emissionskreditter under Kyotoprotokollens markedsbaserede ordninger føre til en yderligere nedskæring på 2,7 %, og dermed når den samlede nedskæring op på ca. 13,2 % [2]. Planlagt nyplantning og genplantning af skov, hvorved der dannes biologiske ”dræn”, som absorberer CO2 fra atmosfæren, vil kunne bidrage med en yderligere nedskæring på 1,0 %.

Hvad angår EU27 vil alle 10 af de EU12-medlemsstater, der har et Kyotomål, sandsynligvis opfylde eller endda overopfylde deres mål om en nedskæring på 6 eller 8 % i forhold til basisniveauerne.

De prognoser, der fremlægges i rapporten, viser den kumulative virkning af den økonomiske afmatning på faldet i drivhusgasemissionerne.

Forskelle mellem Kommissionens og Miljøagenturets rapporter
Kommissionens rapport adskiller sig en smule, for så vidt angår metoden, fra den rapport, som Det Europæiske Miljøagentur i dag offentliggør om EU's fremskridt hen imod Kyotomålene. Mens Kommissionens rapport tager faktiske emissioner og prognoser frem til slutningen af forpligtelsesperioden 2008-2012 i betragtning, bygger den analyse, som Miljøagenturet har gennemført på medlemsstatssniveau, udelukkende på de faktiske emissioner i 2008. De to rapporter skal læses i lyset af disse forskellige forudsætninger, for at man kan forstå forskellene mellem deres vurderinger.

Yderligere oplysninger:

Det Europæiske Miljøagenturs pressemeddelelse:
http://www.eea.europa.eu/pressroom

Prognoser over emissionerne i EU27 for sektorer uden for emissionshandelsordningen, udtrykt som årligt gennemsnit i perioden 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

[1] Fremskridt mod Kyotomålene. Kommissionens rapport. KOM(2010) 569.
[2] Afrundet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2010