Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Siste fremdriftsrapport om utviklingen av andre generasjons Schengen-informasjonssystem (SIS II) januar 2013 - mai 2013

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Last progress report on the development of the second generation information system (SIS II) January 2013- May 2013

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING
Denne statusrapport er den sidste rapport, der forelægges Rådet og Europa-Parlamentet i
overensstemmelse med artikel 18 i Rådetsforordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til SIS II (såkaldte migreringsinstrumenter). Den beskriver det arbejde, der er udført fra januar 2013 til udløbet af ovennævnte migreringsinstrumenter den 8. maj 2013, vedrørende udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og migreringen fra SIS 1+ til SIS II.

[...]

4. KONKLUSION
Schengeninformationssystemet (SIS) er en central del af Schengensamarbejdet. SIS II er et avanceret it-system med mange forbedrede funktionaliteter og nye datakategorier sammenlignet med dets forgænger, og det er et meget vigtigt middel til at sikre, at Schengenområdet fungerer med hensyn til sikkerhed og personers frie bevægelighed. Det har derfor lige fra starten været et flagskibsprojekt for Kommissionen.

Den overordnede udvikling af SIS II har uden tvivl været meget krævende. Det viste sig både teknisk og politisk meget vanskeligt og langt mere tidskrævende end forventet at opbygge et så komplekst system, der samtidig opfylder brugernes høje forventninger og lever op til krav, som hele tiden ændrer sig.

I 2009 blev der foretaget en omfattende evaluering. Som følge af den blev der i 2010 etableret en bedre forvaltningsstruktur, de tekniske specifikationer blev ajourført, der blev udarbejdet en ny køreplan, og budgetrammen for projektets afslutning blev revideret. På trods af forskellige vanskeligheder forblev SIS II-projektet på sporet både med hensyn til frister og budget. To vellykkede delmåltest bekræftede, at det centrale system er solidt og højtydende, og at den underliggende arkitektur og de tekniske valg er hensigtsmæssige. Dette blev efterfulgt at de endelige testfaser og af den faktiske migrering af data fra SIS 1 til SIS II, som alle blev gennemført med succes.

Takket være et fornyet tilsagn fra alle involverede parter hen imod projektets afslutning blev SIS II afsluttet i denne rapporteringsperiode og sat i drift den 9. april som besluttet af Rådet
(RIA) i marts 2013. SIS II har siden fungeret gnidningsløst.

Endelig vil de erfaringer, der er høstet fra SIS II-projektet, tjene udviklingen af de nye relevante store it-systemer på området, bl.a. ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende, der er planlagt som led i initiativet "intelligente grænser".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2013