Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Fremskritt i retning av Kyoto-målene (i henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF om en mekanisme til overvåking av utslipp av drivhusgasser i Fellesskapet og til gjennomføringen av Kyoto-protokollen)

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (utdrag av kommisjonens pressemelding 16.10.2008, dansk utgave)

Klimaændring: EU på rette spor med hensyn til at nå Kyoto-protokollens emissionsmål

Det fremgår af Kommissionens årlige rapport om fremskridtene hen imod Kyoto-målene, at EU som helhed og de fleste af medlemsstaterne er på rette spor med hensyn til at opfylde deres forpligtelser ifølge Kyoto-protokollen om at reducere eller begrænse drivhusgasemissionerne. Medlemsstaternes seneste prognoser viser, at EU-15 ved at anvende en kombination af allerede indførte politikker og foranstaltninger, køb af emissionstilgodehavender fra projekter i tredjelande og skovbrugsaktiviteter, som absorberer CO2 fra atmosfæren, vil nå sit mål om at skære emissionerne ned med 8 %. Tæller man de supplerende foranstaltninger med, som flere af medlemsstaterne overvejer at indføre, vil emissionerne kunne skæres ned med yderligere 3,3 %, hvilket betyder, at EU vil kunne gøre det endnu bedre end de fastsatte mål.

Miljøkommissær Stavros Dimas udtalte: “De seneste prognoser tegner godt. De viser, at EU's koordinerede indsats for at nå Kyoto-målet virker. Kyoto er dog blot det første skridt: nu har verden brug for en ny international klimaændringsaftale, der indeholder de ambitiøse mål for emissionsnedskæringer, som EU har sat for sig selv for 2020 og frem. Derfor bør medlemsstaterne gennemføre de supplerende foranstaltninger, som de har under forberedelse, og Europa-Parlamentet og Rådet bør godkende Kommissionens klimaændrings- og energipakke hurtigst muligt.”

Kyoto-forpligtelserne

I henhold til Kyoto-protokollen er de 15 lande, der var medlemmer af EU på tidspunktet for protokollens vedtagelse (EU-15), forpligtet til i perioden 2008-2012 at skære deres samlede drivhusgasemissioner ned med 8 % i forhold til niveauet i det valgte basisår, som for de fleste landes vedkommende er 1990. Denne kollektive forpligtelse er omsat til differentierede nationale emissionsmål for hver af disse 15 medlemsstater. Målene er bindene i henhold til EU-lovgivningen.

Der er ikke fastsat noget kollektivt mål for de 27 medlemsstater som helhed (EU-27). Ti ud af de tolv medlemsstater, der tiltrådte EU i henholdsvis 2004 og 2007, har individuelle forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, som betyder, at de senest i perioden 2008-2012 skal skære deres emissioner ned med henholdsvis 6 % eller 8 % i forhold til niveauerne i basisåret. Kun Cypern og Malta har ingen emissionsmål.

Prognoserne for EU-15 og EU-27

Som meddelt i juni (se IP/08/965) var drivhusgasemissionerne i EU15 i 2006 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for – 2,7 % lavere end basisniveauerne. Det stod i modsætning til den økonomiske vækst, der var på ca. 40 % i samme periode. I EU-27 faldt emissionerne med 10,8 % fra basisåret og indtil 2006.

Det fremgår af Kommissionens rapport [1] om fremskridtene hen imod Kyoto-målene, som er udarbejdet på grundlag af de seneste prognoser [2] fra medlemsstaterne, at emissionerne i EU-15 med de politikker og foranstaltninger, der allerede er gennemført, inden 2010, dvs. midteråret i perioden 2008-2012, vil kunne skæres ned med 3,6 % i forhold til niveauet i basisåret.

Ti af medlemsstaterne i EU-15 har planer om at købe tilgodehavender fra energibesparende projekter, der gennemføres i tredjelande inden for rammerne af Kyoto-protokollens tre markedsbaserede mekanismer, som omfatter international handel med emissioner, instrumentet for fælles gennemførelse og mekanismen for bæredygtig udvikling. Dette forventes at bidrage med en yderligere emissionsbesparelse på 3 %, som bringer den samlede besparelse op på 6,6 %.

Planlagt nyplantning og genplantning af skov, hvorved der dannes biologiske ”dræn”, som absorberer CO2 fra atmosfæren, vil kunne bidrage med en yderligere nedskæring på 1,4 % og dermed bringe den samlede nedskæring op på 8 %, hvilket betyder, at EU opfylder sin Kyoto-forpligtelse.

De supplerende politikker og foranstaltninger, der i øjeblikket drøftes i 10 af medlemsstaterne, vil, hvis de gennemføres fuldt ud, kunne resultere i en yderligere nedskæring på 3,3 %, hvilket giver en bred sikkerhedsmargen, når det gælder om at nå reduktionsmålet på 8 %.

Medlemsstaterne har desuden ikke i deres prognoser taget fuldt ud højde for det loft for emissionskvoter, der er fastsat for handelsperioden 2008-2012 inden for rammerne af EU’s emissionshandelsordning, og som forventes at resultere i en nedskæring på 3,3 % i EU-15 i forhold til basisåret.

[1] Fremskridtene hen imod Kyoto-målene. Meddelelse fra Kommissionen. KOM(2008) 651.
[2] Disse prognoser er opstillet af Det Europæiske Miljøagentur.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2008
Annen informasjon