Framdriftsrapport for Schengen-informasjonsystemet SIS II i første halvår 2010

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Statusrapport om utviklingen av 2. generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II): januar 2010 - juni 2010

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I denne statusrapport beskrives det arbejde, der blev udført i første halvår af 2010 med hensyn til udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og forberedelserne af migrationen fra SIS 1+ til SIS II. Den forelægges for Rådet og Europa- Parlamentet i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til SIS II. Denne rapport udgør også en statusrapport over testningen.