Forvaltning av Internett i fremtiden

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Forvaltning av Internettet - de neste skritt

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse 15.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Europa-Kommissionen vil have en åben, uafhængig og ansvarlig forvaltning af internettet
Europa-Kommissionen, der er det udøvende led i Den Europæiske Union, opfordrede i dag i et strategidokument til mere gennemsigtighed og multilateral ansvarlighed i forvaltningen af internettet. I dag er der på verdensplan mere end 1,5 mia. brugere af internettet, heraf 300 millioner i EU's 27 medlemslande. Det er en privat amerikansk organisation, " Internet Corporation for Assigned Names and Numbers " ( ICANN ), der i dag har ansvaret for at koordinere vigtige dele af internettet. Kommissionen er af den opfattelse, at private virksomheder stadig bør stå for den daglige forvaltning af internettet, så længe de er ansvarlige og uafhængige. Kommissionen mener desuden, at beslutninger der vedrører internettet, navnlig angående åbenhed og sikkerhed, bør træffes på en gennemsigtig og ansvarlig måde, da virkningerne heraf er verdensomspændende. ICANN drives i henhold til en fælles projektaftale med det amerikanske handelsministerium, der udløber den 30. september 2009. Efter Kommissionens opfattelse bør fremtidige aftaler om forvaltning af internettet afspejle den store betydning, som dette globale netværk har fået i alle lande.

Viviane Reding, EU's kommissær med ansvar for informationssamfundet og medier , udtalte: "ICANN, internettets navne- og nummerorganisation, er ved at nå til et afgørende punkt. Vil den blive en fuldstændig uafhængig organisation, der er åben og ansvarlig over for det globale fællesskab af internetbrugere? Dette er, hvad europæerne ønsker og vil arbejde for. Jeg opfordrer USA til at samarbejde med EU, så dette mål kan føres ud i livet."

Den bilaterale fælles projektaftale mellem ICANN og den amerikanske regering udløber i september 2009, og Kommissionen udtalte i dag, at den private sektor fortsat bør varetage førerskabet, men at dette bør foregå inden for klare retningslinjer, der skal fastlægges gennem dialoger på internationalt plan. Hvis ICANN for eksempel leder oprettelsen af specifikke domænenavne (så et websted kan erstatte ".com" med ".hvadsomhelst"), bør retningslinjerne være klare, og det skal foregå på en gennemsigtig måde. EU er også af den opfattelse, at fremtidige aftaler om forvaltning af internettet bør overholde visse nøgleprincipper, navnlig respekt for menneskerettighederne og udtryksfriheden, og at internettets sikkerhed og stabilitet bør sikres.

I en meddelelse " Forvaltning af internettet: de næste skridt", der er blevet udsendt i dag, f remlagde Kommissionen forslag, der skal gøre forvaltningen af internettet mere åben, gennemsigtig og omfattende. En af nøglemålene er ansvarsfordeling – både internt (ICANN's beslutningstagende organer og generelle opbygning) og eksternt (multilaterale aftaler med alle lande i verden). Dette betyder også, at de, der bliver berørt af forvaltningsorganernes beslutninger, skal have mulighed for at indbringe en sag for en uafhængig retsinstans. Kommissionen foreslog også, at nettet bør forvaltes af private organer i henhold til principper, som er blevet aftalt med de offentlige myndigheder, men uden at regeringerne blander sig i den daglige drift.

Den amerikanske regering er den eneste instans, der formelt har overvåget ICANN's politikker og aktiviteter siden starten i 1998. Nu da den fælles projektaftale udløber, mener Kommissionen, at ICANN ikke kun skal være ansvarlig over for den amerikanske regering, men over for det verdensomspændende fællesskab af internetbrugere. Dette er særlig relevant, da den næste milliard af internetbrugere hovedsagelig vil komme fra udviklingslandene. Kommissionen sagde i dag, at EU bør indlede diskussioner med de internationale parter om disse spørgsmål, navnlig om internettets modstandskraft mod utilsigtede svigt eller planlagte angreb.

Med sine politiske forslag ønsker Kommissionen at fremhæve nytten af private initiativer og vil sikre, at internettet fremmer innovation, ytringsfrihed en og den økonomiske udvikling.

Baggrund:
EU har altid været førende i de internationale diskussioner om forvaltningen af internettet. EU var navnlig engageret i oprettelsen af ICANN i 1998. På verdenstopmøderne om informationssamfundet mellem 2003 og 2005, World Summit on the Information Society , blev regeringerne, den private sektor og civilsamfundet enige om en række vigtige principper for, hvordan internettet skal forvaltes. Spørgsmålene, som EU har arbejdet på at give høj prioritet, omfatter internettets fortsatte sikkerhed og stabilitet, nødvendigheden af den private sektors førerskab og bred deltagelse af alle interesserede parter i udformningen af politikkerne.