Evaluering av IKT-forskningen i EUs 6. rammeprogram (2003-2006)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Ex-post-evaluering av den forskningstemaet ‘Informasjonssamfunnets teknologier’ (IST) i Sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (RTD)

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen 4.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. Indledning
Denne meddelelse belyser resultaterne af en evaluering af det udvalgte forskningstema 'Informationssamfundets teknologier (IST)' i det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) i tilknytning til i2010-strategien og gennemgår de henstillinger, evalueringen mundede ud i. Den redegør for Kommissionens første reaktioner og de foranstaltninger, der allerede er truffet eller planlagt. Evalueringen, der blev foretaget fra maj 2007 til maj 2008, opfylder kravene i finansforordningen, dens gennemførelsesbestemmelser og bestemmelserne om evaluering med henblik på det syvende rammeprogram.

[...]

5. Konklusioner
Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage evalueringspanelets resultater og henstillinger til efterretning og til at overveje, hvordan de bedst kan udnyttes. Kommissionen anerkender navnlig, at det stadig ligger en væsentlig udfordring i at mindske bureaukratiet. Den deler panelets synspunkt, hvad angår behovet for at udvikle en risikovenlig anvendelse af reglerne for forskningsstøtte. Den mener, at Europa-Parlamentet og Rådet også har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremavle et tillidsbaseret miljø og opfordrer dem til at tage hensyn hertil i fremtidige drøftelser af rammeprogrammers regler for deltagelse og finansieringsforordningen.

Kommissionen vil rådføre sig med hensyn til resultater og henstillinger med henblik på at øge smidigheden, mindske bureaukratiet og imødekomme opfordringen til større strategisk gennemslagskraft af forskningen på EU-plan. Kommissionen vil til denne ende lancere en onlinehøring af offentligheden om de bredere og langsigtede sektorpolitiske konsekvenser sammen med nærværende evalueringsrapport, hvis resultater vil blive sammenfattet i en meddelelse om IKT-forskning og –innovation i begyndelsen af 2009.

Midtvejsevalueringen af IKT-FTU i det syvende rammeprogram vil også gøre det muligt at vurdere de nye foranstaltningers effektivitet. Den vil med henblik på videre overvejelser blive forelagt hen imod slutningen af 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2008
Annen informasjon