Evaluering av europeiske kulturhovedstader 2007 og 2008 (inkludert Stavanger)

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet og Regionsutvalget: Etterfølgende evaluering av aksjonen vedrørende "Den europeiske kulturhovedstad" i
2007 (Luxembourg og Sibiu) og 2008 (Liverpool og Stavanger)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne rapport forelægges i henhold til artikel 12 i afgørelse nr. 1622/2006/EF1 af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2007-2019, som bestemmer: "Kommissionen sørger hvert år for udarbejdelse af en ekstern og uafhængig evalueringsrapport om resultaterne af det foregående års aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" ud fra de mål og krav, der er fastlagt i denne afgørelse. Kommissionen forelægger en rapport om denne evaluering for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget inden udgangen af det år, der følger efter den pågældende aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad"."

Evalueringerne for 2007 og 2008 er blevet slået sammen; fra og med 2009 vil der dog blive gennemført en evaluering hvert år.

Denne rapport indeholder Kommissionens holdning til de vigtigste konklusioner og anbefalinger i den eksterne evaluering af "Den Europæiske Kulturhovedstad" i 2007 og 2008, som kan findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm.

Der blev først foretaget en ekstern evaluering af de fire europæiske kulturhovedstæder: Luxembourg (LUX) og Sibiu (RO) i 2007 samt Liverpool (UK) og Stavanger (NO) i 2008. Derefter blev resultaterne sammenlignet, og der blev udarbejdet konklusioner for alle fire. Resultaterne er baseret på oplysninger forelagt af de fire kulturhovedstæder, feedback fra de berørte parter samt politisk og akademisk litteratur på europæisk plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2009