Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om metoder og mandat for uavhengige eksperters evaluering af Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen 26.8.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk versjon)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR), som er oprettet under særprogrammet "Idéer", er en ny videnskabelig komponent i det syvende forskningsrammeprogram og en radikal nyskabelse i forhold til Fællesskabets tidligere forskningsaktiviteter. Forskningsrådet sigter mod at bidrage væsentligt til forskningsindsats på absolut højeste niveau ved at støtte forskning, som udføres af individuelle forskerhold på grundlag af åbne udbud i hele EU, udelukkende på grundlag af et kriterium for forskningens videnskabelige kvalitet.

EFR afspejler også de nye institutionelle modeller, der blev indført med det syvende rammeprogram, og som bl.a. også omfatter fælles teknologiinitiativer, der er oprettet i henhold til traktatens artikel 171. Det medfører vigtige fornyelser, når det gælder gennemførelsesmetoderne, i form af et uafhængigt videnskabeligt råd og en autonom programgennemførelse ved en specifik gennemførelsesstruktur, nemlig et af Kommissionens forvaltningsorganer.

De nye mål og gennemførelsesmetoder, som indføres med EFR, skyldes på den ene side, at det er en politisk og økonomisk nødvendighed for det europæiske forskningsrum og Lissabonprocessen, idet EU's kompetencer inden for frontlinjeforskning anses for at være en central forudsætning for fremtidsudsigterne i en globaliseret verden; de skyldes på den anden side også, at EU søger at forbedre den institutionelle basis for gennemførelsen, samtidig med at det sikres, at EU's midler anvendes effektivt og redeligt.

Kommissionens ansvar for gennemførelsen af særprogrammet “Idéer” går hånd i hånd med pligten til at sikre EFR's fuldstændige uafhængighed og integritet. I det omfang, EFR viser sig at være vellykket som en ny model for EU's forskningsfinansiering, vil det kunne bane vejen for en mere effektiv, ekstern forvaltning af rammeprogrammet.

Det er indholdet i denne meddelelse, som opridser Kommissionen forslag til metoder og mandat for evalueringen af Det Europæiske Forskningsråds strukturer og mekanismer (i det følgende benævnt "evalueringen"), som fastsat i lovgivningen om det syvende rammeprogram. Hermed opfylder Kommissionen sin forpligtelse til at forelægge en sådan meddelelse inden midten af 2008*.

*"I forbindelse med den statusrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, og som ligger forud for den foreløbige evaluering, agter Kommissionen i midten af 2008 at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en meddelelse om metoder og mandat for den evaluering, som uafhængige eksperter skal udarbejde om Det Europæiske Forskningsråds strukturer og mekanismer. Om nødvendigt vil Kommissionen fremsætte et forslag til tilpasning af rammeprogrammet." (EUT L 412 af 30.12.2006).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.08.2008