EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Horizon 2020 - Rammeprogrammet for forskning og innovasjon

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.11.2011, dansk utgave)

Horisont 2020: Kommissionen foreslår at investere 80 mia. EUR i forskning og innovation for at sætte gang i vækst og beskæftigelse
Bruxelles, den 30. november 2011 – Europa-Kommissionen har i dag præsenteret en pakke af foranstaltninger, der skal styrke Europas forskning, innovation og konkurrenceevne. Kommissionsmedlem Máire Geoghegan-Quinn fremlagde Horisont 2020, der er et 80 mia. EUR-program1 for investeringer i forskning og innovation. Kommissionsmedlem Androulla Vassiliou fremlagde en strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), som der skal gives 2,8 mia. EUR til under Horisont 2020. Sideløbende hermed annoncerede næstformand Antonio Tajani et komplementært nyt program, der skal styrke SMV'ers konkurrenceevne og innovation, og som har et budget på yderligere 2,5 mia. EUR. Programmerne løber fra 2014 til 2020.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte ved præsentationen af Horisont 2020 følgende: "Vi har brug for en ny vision for europæisk forskning og innovation i denne voldsomt ændrede økonomiske situation. Horisont 2020 stimulerer økonomien direkte og sikrer fremtidens videnskabs- og teknologigrundlag og erhvervslivets konkurrenceevne og giver os dermed udsigt til et mere intelligent, mere bæredygtigt og mere rummeligt samfund."

For første gang bliver al EU-forskning og –innovation samlet i ét program, Horisont 2020. Det fokuserer mere end nogen sinde før på at omsætte videnskabelige gennembrud til innovative produkter og tjenesteydelser, der giver nye forretningsmuligheder og ændrer folks tilværelse til det bedre. Samtidig skærer det voldsomt ned på bureaukratiet, idet regler og procedurer forenkles, så der kan tiltrækkes flere topforskere og et bredere spektrum af innovative virksomheder.

Under Horisont 2020 fokuseres midlerne på tre centrale mål. Programmet skal understøtte EU's stilling som verdens førende inden for forskning med et dedikeret budget på 24,6 mia. EUR, herunder 77 % ekstra midler til det meget succesrige Europæiske Forskningsråd (European Research Council – ERC). Det skal være med til at sikre den industrielle førerposition inden for innovation med et budget på 17,9 mia. EUR. Heri indgår betydelige investeringer på 13,7 mia. EUR i nøgleteknologier samt bedre adgang til kapital og støtte til SMV'er. Endelig er der afsat 31,7 mia. EUR til behandling af de store spørgsmål, som alle Europas borgere ønsker svar på, inden for seks hovedemner: sundhed, demografiske ændringer og velfærd; fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, marin og maritim forskning og bioøkonomi; sikker, ren og effektiv energi; intelligent, grøn og integreret transport; klimaindsats, ressourceeffektivitet og råvarer; rummelige, innovative og sikre samfund.

Baggrund
Horisont 2020 er en af hjørnestenene i "Innovation i EU", som er et Europa 2020-flagskibsinitiativ, der har som mål at øge Europas konkurrenceevne på verdensplan. EU er på verdensplan førende inden for mange teknologier, men møder stadig større konkurrence fra både traditionelle konkurrenter og vækstøkonomier. Kommissionens forslag skal nu drøftes i Rådet og Europa-Parlamentet, så det kan vedtages inden udgangen af 2013.

Det bliver lettere at få støtte fra Horisont 2020, fordi programmet er enklere opbygget, kun har ét regelsæt og tynges af mindre bureaukrati. Horisont 2020 er ensbetydende med: voldsomt forenklet godtgørelse ved indførelse af én fast sats for indirekte omkostninger og kun to støttesatser, nemlig for henholdsvis forskning og aktiviteter tæt på markedet; én kvikskranke for deltagerne; mindre papirarbejde ved udarbejdelsen af forslag; ingen unødig kontrol og revision. Et af de primære mål er at afkorte den tid, der går, fra en deltager har ansøgt om tilskud, og indtil pengene udbetales, med 100 dage i gennemsnit, og det betyder, at projekterne kan komme i gang hurtigere.

Kommissionen vil sætte kraftigt ind på at åbne programmet for flere deltagere fra hele Europa ved at udnytte synergimulighederne med midler fra EU's samhørighedspolitik. Horisont 2020 skal sørge for, at potentielle ekspertisecentre i svage regioner bliver udpeget og får tilbudt politisk rådgivning og støtte, mens EU-strukturfondene kan benyttes til opgradering af infrastruktur og udstyr.

Der afsættes 3,5 mia. EUR til en opskalering og udvidelse af finansielle instrumenter, der virker som løftestang for finansielle institutioner i den private sektor. De har vist sig at være særdeles effektive til at stimulere private investeringer i innovation, som fører direkte til vækst og beskæftigelse. Der gives ca. 8,6 mia. EUR til små og mellemstore virksomheder (SMV), da de har en central betydning for innovation.

Med Horisont 2020 skal der investeres næsten 6 mia. EUR i udvikling af centrale støtteteknologier (Key Enabling Technologies - KET). Det drejer sig bl.a. om: fotonik, mikro- og nanoelektronik, nanoteknologi, avancerede materialer og avanceret produktions- og forarbejdningsteknologi samt bioteknologi. Udvikling af disse teknologier kræver tværfagligt samarbejde og er meget viden- og kapitalintensiv.

Ifølge Kommissionens forslag skal der afsættes 5,75 mia. EUR (+21%) til Marie Curie-aktioner, som siden starten i 1996 har givet 50 000 forskere støtte til uddannelse, mobilitet og udvikling af færdigheder.

EIT får som en integrerende del af Horisont 2020 en vigtig rolle ved at samle højere uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og virksomheder i topklassen for dermed at skabe morgendagens iværksættere og sikre, at den europæiske videntrekant kan måle sig med de bedste i verden. Kommissionen har besluttet at skrue kraftigt op for støtten til EIT og foreslår et budget på 2,8 mia. EUR i 2014-2020 (mod kun 309 mio. EUR siden dets start i 2008). EIT bygger på et helt nyt koncept med centre for offentlig-private partnerskaber, de såkaldte videns- og innovationsfællesskaber (Knowledge and Innovation Communities ? KIC). De tre eksisterende fællesskaber, der fokuserer på henholdsvis bæredygtig energi (KIC InnoEnergy), klimaændringer (Climate KIC) og informations- og kommunikationssamfundet (EIT ICT Labs), skal udbygges med seks nye i 2014-2020 (se IP/11/1479 og MEMO/11/851).

Finansieringen til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) sættes op med 77 % til 13,2 mia. EUR. ERC hjælper de mest talentfulde og kreative forskere med at drive frontlinjeforskning af højeste kvalitet i Europa ved hjælp af et program, der er internationalt anerkendt og respekteret.

Internationalt samarbejde bliver også fremmet yderligere i Horisont 2020 for dermed at gøre EU's forskning endnu bedre og mere attraktiv, angribe globale udfordringer i fællesskab og støtte EU's udadvendte politikker.

Det Fælles Forskningscenter (JRC), som er Europa-Kommissionens interne videnskabelige tjenestegren, skal fortsat yde videnskabelig og teknisk støtte til EU, når der tilrettelægges politikker på så forskellige områder som miljø, landbrug, fiskeri, nanoteknologi og nuklear sikkerhed.

Horisont 2020 vil blive suppleret med yderligere foranstaltninger, således at Det Europæiske Forskningsrum, et ægte indre marked for viden, forskning og innovation, bliver en realitet i 2014 (IP/11/1025 , MEMO/11/597).

Der er yderligere oplysninger i MEMO/11/848

Programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder: IP/11/1476 og MEMO/11/852

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): IP/11/1479 og

MEMO/11/851

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Innovation i EU: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Den digitale dagsorden:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

EIT's websted: http://eit.europa.eu

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2011
Annen informasjon