EUs konkurransepolitikk 2006

Tittel

Rapport fra Kommisjonen: Rapport om konkurransepolitikken 2006

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Innledning (fra Kommisjonens rapport, dansk utgave)

Også i 2006 gik konkurrencepolitikken ud på at skabe og sikre forudsætningerne for
en effektiv konkurrence på markederne til gavn for forbrugerne og erhvervslivet i
EU. Det betød, at der måtte gribes ind i de tilfælde, hvor markedet svigtede på grund
af konkurrenceskadelig adfærd eller markedsstrukturer, og banes vej for overordnede
økonomiske rammer, der kan fremme en effektiv konkurrence i alle sektorer.

I den første del af denne beretning gives der et overblik over, hvordan de
konkurrencepolitiske redskaber - nemlig kartel- og monopolreglerne, fusionsreglerne
og statsstøttereglerne – generelt er blevet videreudviklet og håndhævet. I anden del
diskuteres det, hvordan disse og andre virkemidler er blevet sat ind for at
virkeliggøre de konkurrencepolitiske mål i udvalgte prioriterede sektorer. Tredje del
indeholder en gennemgang af samarbejdet inden for Det Europæiske
Konkurrencenetværk (ECN) og med nationale domstole. Den fjerde del behandler de
internationale aktiviteter. Og endelig gives der i femte del en kort beskrivelse af det
interinstitutionelle samarbejde. Yderligere information findes i et detaljeret
arbejdsdokument fra Kommissionen og på konkurrencegeneraldirektoratets netsted.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2007