EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Årsrapport om fremskritt som er oppnådd av de felles teknologiinitiativforetakene i 2012

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Progress Report on the activities of the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings (JTI JUs) in 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.1.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

INDLEDNING

De fælles teknologiinitiativer er partnerskaber mellem den offentlige og private sektor inden for industriel forskning på EU-plan, og de er nu veletablerede og i fuld drift. De blev oprettet i 2007-2008 under det syvende rammeprogram inden for fem strategiske områder — luftfart og lufttransport, folkesundhed, brændselscelle- og brintteknologier, indlejrede computersystemer og nanoelektronik.

De fælles teknologiinitiativer forener industri, forskning, i visse tilfælde lovgivere og EU med henblik på at fastlægge fælles forskningsdagsordener og investere i omfattende multinationale forskningsaktiviteter og er konkrete eksempler på, hvordan Den Europæiske Union styrker sin konkurrenceevne baseret på principper om videnskabelig ekspertise, åbenhed og innovation. De første år har også vist, at fælles teknologiinitiativer bidrager positivt til skabe et mindre fragmenteret miljø inden for forskning og innovation. De fakta og tal, der er knyttet til denne rapport, viser, at fælles de teknologiinitiativer opfylder deres målsætninger inden for forskningen. Andelen af udvalgte SMV'er i forbindelse med indkaldelserne for fællesforetagender i 2012 er relativt set betydeligt større end andelen af SMV-deltagere i det syvende rammeprograms særprogram "Samarbejde". En betydelig deltagelse fra hele Europa og et højt deltagerniveau i forbindelse med indkaldelserne kombineret med en høj gennemførelsesrate viser, at både forskningsverdenen og de industrielle producenter er positive over for de fælles teknologiinitiativer, værdsætter deres åbenhed og den kontinuitet, som fællesforetagenderne kan tilbyde med hensyn til styringen af de finansierede aktiviteter.

Årsrapporten om de fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender (i det følgende benævnt teknologifællesforetagender), udarbejdes i henhold til artikel 11, stk. 1, i de enkelte rådsforordninger, der opretter hvert enkelt fælles teknologiinitiativ. Af hver forordning fremgår det, at "Kommissionen forelægger Europa- Parlamentet og Rådet en årlig rapport om de fremskridt, som fællesforetagendet [navn på teknologifællesforetagende] har opnået. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertype, herunder SMV’er, og landestatistikker".

Denne rapport analyserer fællesforetagendernes resultater, navnlig i forhold til resultaterne i den forrige rapport for 2011. Den har til formål at informere Parlamentet og Rådet og sammenfatte de fremskridt, som er opnået, siden teknologifællesforetagenderne blev oprettet.

Efter en kort introduktion af teknologifællesforetagenderne opsummerer denne rapport deres fremskridt 2012, som uddybes yderligere i det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Rapporten afsluttes af en vurdering af de fremtidige udfordringer.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene og bilagene til denne rapport giver detaljerede beskrivelser af aktiviteterne under de forskellige teknologifællesforetagender i 2012 og præsenterer resultater og fremskridt i forbindelse med indkaldelser lanceret i de foregående år. Et resumé af Kommissionens tiltag i forbindelse med de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender (cost-benefit-analyse af teknologifællesforetagenderne, høring af interessenter og forberedelse af den anden foreløbige evaluering) indgår også deri.

Denne rapport forelægges, efter at Kommissionen har taget initiativ til at foreslå at forlænge teknologifællesforetagendernes aktiviteter inden for den næste flerårige finansielle ramme (2014-2020). I forbindelse med de dermed forbundne drøftelser i Rådet og Europa- Parlamentet udgør de fakta og tal, som kræves oplyst i rådsforordningerne om oprettelse af teknologifællesforetagenderne, en primær kilde til oplysninger for interessenter og parter, der er involveret i beslutningsprocessen. Den anden foreløbige ekspertevaluering af de fælles teknologiinitiativer er genstand for en selvstændig rapport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.01.2014