EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Årsrapport om fremskritt som er oppnådd av de felles teknologiinitiativforetakene i 2011

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Progress Report on the activities of the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings (JTI JUs) in 2011

Siste nytt

Årsrapport lagt fram 14.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Fælles teknologiinitiativer er en ny måde at skabe offentlig-private partnerskaber på inden for industriel forskning på EU-plan. De blev etableret som pilotprojekter i 2007-2008 under det syvende rammeprogram[1] inden for fem strategiske områder – luftfart og lufttransport (Clean Sky-initiativet), folkesundhed (initiativet vedrørende innovative lægemidler), brændselscelle- og brintteknologier (initiativet vedrørende brændselsceller og brint), indlejrede computersystemer (Artemis-initiativet) og nanoelektronik (ENIAC-initiativet). SESAR[2]-fællesforetagendet (Single European Sky Air Traffic Management Research) bør også nævnes, da det finansieres af det syvende rammeprogram. Ved at forene industri, forskningsmiljø, lovgivere og EU med henblik på at definere en fælles forskningsdagsorden og investere i omfattende multinationale forskningsaktiviteter, især i økonomiske nedgangstider på globalt plan, udgør de fælles teknologiinitiativer (FTI'er) en spændende mulighed for Europa for at styrke sin konkurrenceevne baseret på principper om videnskabelig ekspertise, åbenhed og innovation.

Årsrapporten om de fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender (i det følgende benævnt "FTI-FF'er") udarbejdes i henhold til artikel 11, stk. 1, i de enkelte rådsforordninger, der opretter hvert enkelt fællesforetagende, og ifølge disse skal Kommissionen forelægge "Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om de fremskridt, som fællesforetagendet [navnet på fællesforetagendet] har gjort. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertyper, herunder SMV'er, og landestatistikker".

Denne årsrapport for 2011 følger efter de første foreløbige evalueringer af fællesforetagenderne i henhold til artikel 11, stk. 2, i de pågældende rådsforordninger. Den informerer Parlamentet og Rådet og beskriver det fremskridt, FTI-FF'erne har gjort siden deres oprettelse.

Rapporten indledes med en kort introduktion af FTI-FF'erne, opsummerer deres vigtigste resultater i 2011 og skitserer mulige forbedringer i fremtiden. Den ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der primært kvantificerer FTI-FF'ernes forskningsaktiviteter i 2011. Den indeholder desuden opdaterede oplysninger om resultater og fremskridt i forbindelse med indkaldelser lanceret i de foregående år.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

[2] Dette dokument indeholder ikke information om SESAR-fællesforetagendet. SESARfællesforetagendet har samme retsgrundlag som de andre fællesforetagender, men det finansieres af det syvende rammeprogram og de transeuropæiske transportnet for en anden periode, og det har andre specifikke styrings- og rapporteringsmekanismer end de andre fællesforetagender.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2012