EUs alkoholstrategi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En EU-strategi til støtte medlemsstatenes arbeid med å redusere alkoholrelaterede skader

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2010)

Sammendrag av innhold
24. oktober 2006 vedtok EU-kommisjonen en strategi for å støtte medlemslandene i å redusere alkoholrelaterte skader. Bekjempelsen av skadelig og farlig alkoholforbruk i Europa er et prioritert folkehelseområde i mange medlemsland og nå også på EU-nivå. Skadelig alkoholforbruk er estimert til å medføre 195 000 dødsfall årlig i EU. Alkohol er nettoårsak til 7,4 % av alle tilfeller av dårlig helse og tidlige dødsfall i EU, og står for ett av fire dødsfall blant unge menn i aldersgruppen 15-29.

Strategien identifiserer følgende prioriteringer:

- beskytte ungdom, barn og ufødt;
- redusere skader og dødsfall som følge av alkoholrelaterte veiulykker;
- forebygge skader blant voksne og redusere negative effekter på arbeidsplassen;
- øke bevisstheten om helseeffekten av farlig alkoholforbruk, og om fornuftige forbruksmønstre;
- utvikle en felles kunnskapsbase på EU-nivå.

Strategien identifserer områder der EU kan støtte EU-landenes tiltak for å redusere alkoholrelaterte skader, for eksempel gjennom finansiering a vprosjekter gjennom Folkehelse- og forskingsprogrammene, utveksling av erfaringer om temaer som å redusere alkoholbruk blant mindreårige, utvikle samarbeid om informasjonskampanjer og håndtering av kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt andre fellesskapsinitiativer.

Strategien har også som målsetting å fremme utveksling av gode tiltak mellom medlemslandene, og den foreslår opprettelsen av et alkohol og helse-forum med berørte parter. Den peker på områder der alkoholindustrien kan bidra, særlig på området ansvarlig markedsføring og reklame.

I arbeidet med strategien har EU-kommisjonen innhentet flere vitenskapelige rapporter som underbygger virkemidler som retter seg mot befolkningen generelt og ikke bare individuelle tiltak. Dette er i samsvar med erfaringene i nordisk politikk. Grunnen til at det gir best virkning å rette tiltak mot hele befolkningen er både sammenhengen mellom nivå på gjennomsnittsforbruk og omfanget av storforbrukere, og at en stor del av skadene rammer andre enn storforbrukerne. (Ikke alle som faller og skader seg i beruset tilstand er alkoholavhengige)

Kommisjonen har imidlertid ikke villet anbefale noen felles EU-tiltak på befolkningsnivå. Dette skyldes både at den type virkemidler ansees å være nasjonalt ansvar, og at kommisjonen har møtt et sterkt press fra alkoholindustrien som ikke ønsker begrensninger. Særlig bryggeri- og brennevinsindustrien legger vekt på tiltak kun mot de rusavhengige. I sluttfasen av arbeidet med planen ble kommissæren og DG Sanco utsatt for et stort press både fra enkelte medlemsland, fra andre kommissærer i tillegg til industrien.

Det er særlig viktig å merke seg at strategien legger vekt på Lisboa-prosessen og betydningen for økonomisk utvikling og produktivitet at man ikke har for høye helseskader forårsaket av rusmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Strategien behandles i Spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Fra et norsk ståsted er det positivt at EU endelig legger fram en strategi som peker på de negative helseeffektene av skadelig bruk av alkohol. EUs Ministerrådsmøte for Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs behandlet strategien på sitt møte 1. desember 2009. Her bekreftet de viktigheten av arbeidet med strategien. De ba Kommisjonen om en vurdering av tiltakene i 2012, samtidig som de ba om at man til da også forberedte en videre oppfølging av arbeidet.

Status
Strategien ble lagt fram av EU-kommisjonen 24. oktober 2006. Den ble behandlet av rådet 30. november samme år.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2006
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet