Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Den europeiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015. Utnyttelse av IKT for å fremme smart, bærekraftig og innovative e-forvaltning.

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Digital dagsorden: Handlingsplan for e-forvaltning skal lette adgangen til den offentlige forvaltning i hele EU
Europa-Kommissionen har fastsat rammen for et ambitiøst program for sammen med medlemsstaternes offentlige myndigheder at udvide og forbedre de tjenester, som de tilbyder via internettet. Den nye handlingsplan for e-forvaltning indeholder fyrre specifikke foranstaltninger over de kommende fem år, der skal sætte borgere og erhvervsliv i stand til at benytte online-faciliteter til bl.a. at registrere en virksomhed, ansøge om og få adgang til socialsikrings- og sundhedsydelser, ansøge om optagelse på universiteter eller byde på leverancer af varer og tjenesteydelser til offentlige myndigheder. Ved at fremme e-forvaltning kan der sættes skub i Europas konkurrenceevne og åbnes mulighed for, at offentlige myndigheder kan tilbyde forbedrede tjenester på en mere omkostningseffektiv måde i en tid med begrænsede budgetter. Den er derfor af grundlæggende betydning for den digitale dagsorden for Europa, som tilsigter senest i 2015 at øge brugen af e-forvaltningsydelser hos borgerne til 50 % og i virksomhederne til 80 % (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Den nye handlingsplan bygger på erfaringerne fra den europæiske handlingsplan for e-forvaltning fra 2006 (se IP/06/523).

Neelie Kroes, Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: “Denne handlingsplan for e-forvaltning vil hjælpe offentlige myndigheder med at benytte informations- telekommunikationsteknologier til at tilbyde bedre tjenester til lavere omkostninger, samtidig med at livet gøres lettere for individuelle borgere og virksomheder med en bedre adgang til de offentlige tjenester."

Den digitale dagsorden har specifikt som mål:

• at øge brugen af e-forvaltningsydelser hos borgerne til 50 % og i virksom­hederne til 80 % og
• at sikre adgangen til en række centrale offentlige tjenester online, således at iværksættere kan etablere og drive en virksomhed overalt inden for EU uafhængigt af den oprindelige placering, og således at borgerne lettere kan studere, arbejde bosætte sig og gå på pension overalt inden for EU.

Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning tilsigter at støtte overgangen til en ny generation af åbne, fleksible og sammenhængende e-forvaltningstjenester på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau. Planen tilsigter mere specifikt at få offentlige tjenester til at fungere lige så godt i andre EU-medlemsstater, som de gør i hjemlandet, og bane vejen for, at brugere aktivt kan forme de offentlige onlinetjenester, som er bedst tilpasset deres behov.

De nationale myndigheder vil spille en central rolle med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen, medens Kommissionens vigtigste opgave er at forbedre betingelserne for udviklingen af e-forvaltningstjenester på tværs af landegrænser. Dette omfatter fastlæggelse af grundlaget, f.eks. interoperabilitet, e-signaturer og e-identifikation.

Handlingsplanens foranstaltninger består af fire kategorier:

Myndiggørelse af brugerne:
• tjenesterne udformes med brugernes behov i centrum
• samarbejdsorienteret produktion af tjenester, f.eks. med Web 2.0-teknologier
• videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (herunder revision af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer – se IP/10/1103)
• forbedring af gennemsigtigheden
• inddragelse af borgere og virksomheder i den politiske beslutningsproces

Det indre marked:
• sammenhængende tjenester til virksomhederne
• personlig mobilitet

EU-dækkende gennemførelse af tjenester på tværs af landegrænserne
• Omkostningseffektivitet og effektivitet i offentlige forvaltninger:
• forbedring af organisatoriske processer (f.eks. e-indkøb og hurtigere behandling af ansøgninger)
• reduktion af administrative byrder
• grøn offentlig forvaltning (f.eks. elektronisk arkivering og videokonferencer i stedet for rejser)

Etablering af grundlaget for udviklingen af e-forvaltning:
• åbne specifikationer og interoperabilitet (f.eks. ved anvendelse af den europæiske interoperabilitetsramme)
• tilvejebringelse af væsentlige forudsætninger (f.eks. revision af direktivet om elektroniske signaturer, et forslag til en EU-dækkende gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentificering).

Som konkrete eksempler på foranstaltningerne i handlingsplanen kan nævnes:
• gennemførelse af en sikker registrering af data hos det offentlige én gang for alle (for at undgå igen og igen at skulle afgive de samme oplysninger til forskellige dele af det offentlige)
• udvikling af EU-dækkende brug af nationale elektroniske identiteter ("eID") for at lette grænseoverskridende procedurer såsom at etablere en virksomhed i udlandet, flytte adresse til eller arbejde i udlandet, tilrettelægge din pension online, hvis du går på pension i et andet land eller søger optagelse på udenlandske skoler eller universiteter
• borgere og virksomheder gives mulighed for at se en tidstro gengivelse af de fremskridt, der er gjort med deres transaktioner med det offentlige, takket være mere gennemsigtighed og åbenhed
• tjenester skræddersys til bedre at opfylde brugernes faktiske behov, f.eks. sikres en sikker og hurtig elektronisk levering af dokumenter og information
• data stilles til rådighed til videreanvendelse af tredjeparter, således at nye offentlige tjenester og applikationer kan udvikles, f.eks. kort til navigations­systemer eller rejseinformationsapplikationer.

Handlingsplanen bygger på den succes, som er opnået med EU-finansierede pilotprojekter i stor skala inden for tjenester på tværs af landegrænser, der styres af de igangværende EU-projekter STORK, PEPPOL, SPOCS og epSOS (se MEMO/10/680) med henblik på at lette borgeres og virksomheders adgang til onlinetjenester i hele EU.

Baggrund
Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning er Kommissionens opfølgning på medlemsstaternes ønsker om en fælles e-forvaltningspolitik i EU, således som dette blev skitseret i erklæringen fra ministerkonferencen i Malmø om e-forvaltning af 2009 (IP/09/1738).

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/681

Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning for 2011-2015

Pressemeddelelse om erklæringen fra ministerkonferencen i Malmø om e-forvaltning

Den europæiske e-forvaltning Handlingsplan for 2006-2010

Europæisk digital dagsorden

STORK – (Secure idenTity acrOss boRders linKed)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online)

SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2010
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet