EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet

Tittel

Call for applications regarding the setting up of the Commission expert group on a European insurance contract law

Siste nytt

Utlysning kunngjort av Kommisjonen 31.1.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.1.2013, dansk utgave)

Kommissionen vil undersøge de retlige hindringer for handel med forsikringer på tværs af grænserne
Europa-Kommissionen vil undersøge hindringer for handel med forsikringsprodukter på tværs af grænserne, som skyldes forskelle i de aftaleretlige regler i EU's medlemsstater, efter at den i dag har anmodet en række eksperter om at se nærmere på problemet. Ekspertgruppen skal undersøge, i hvilket omfang forskelle i de aftaleretlige regler forhindrer europæiske virksomheder og forbrugere i at sælge og bruge forsikringer på tværs af grænserne. For eksempel kan en EU-borger, der flytter til et andet EU-land, være tvunget til at tegne en ny bilforsikring eller have problemer med at få anerkendt sine rettigheder i henhold til en privat pensionsordning, hvis den er tegnet i et andet EU-land. Og virksomheder med afdelinger i flere forskellige EU-lande kan blive tvunget til at tegne særskilte forsikringer på forskellige vilkår i hvert land i stedet for én forsikring for al deres ejendom. Gruppen skal aflægge rapport ved udgangen af 2013, og derefter vil Kommissionen beslutte, hvordan rapporten skal følges op.

"I år fejrer vi 20-årsdagen for det indre marked, som er grundlaget for grænseoverskridende handel. Men der forestår stadig et stort stykke arbejde, bl.a. i forsikringssektoren, hvor handelen med forsikringsprodukter på tværs af grænserne stadig er meget beskeden: Kun 0,6 % af alle motorkøretøjsforsikringer og 2,8 % af alle skadesforsikringer tilbydes kunder på tværs af EU's grænser ", sagde næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Forskelle i de aftaleretlige regler kan forhindre grænseoverskridende handel for både små og mellemstore virksomheder, forbrugere og visse forsikringsselskaber. Da dette er et meget komplekst område, beder vi en række eksperter om at analysere situationen og aflægge rapport til os, inden vi beslutter os for, hvilke foranstaltninger der skal træffes."

Ekspertgruppen om forsikringsaftaleret omfatter de vigtigste aktører, herunder forsikringsselskaber, repræsentanter for forbrugere og virksomheder, akademikere og juridiske fagfolk. Den skal hjælpe Kommissionen med at undersøge, om forskelle i forsikringsaftalelovgivningen forhindrer virksomheder og forbrugere i at sælge og bruge forsikringsprodukter på tværs af grænserne. Hvis det viser sig at være tilfældet, skal ekspertgruppen også undersøge, hvilke former for forsikring der er mest berørt. Den forventes at koncentrere sig om forsikringsprodukter, som har stor økonomisk betydning, såsom:

• Motorkøretøjs- og rejseforsikring, som forbrugerne og virksomhederne har større tendens til at købe eller anvende på tværs af grænserne

• livsforsikring, der kan anvendes som private pensioner for borgerne. Denne analyse indgår i Kommissionens dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner, som blev bebudet i 2012.

Ekspertgruppen skal holde møde en gang om måneden og skal aflægge rapport om sine konklusioner ved udgangen af 2013. På grundlag af denne rapport vil Kommissionen beslutte, om der er behov for yderligere analyser på dette område.

Baggrund:
Den 11. oktober 2011 fremsatte Europa-Kommissionen forslag om en fælles europæisk købelov på frivillig basis for at fremme handelen og give forbrugerne flere valgmuligheder uden for finansielle tjenesteydelser (IP/11/1175, MEMO/11/680). Den 21. september 2011 mødtes næstformand Viviane Reding med lederne af en række europæiske forsikringsselskaber for at indlede en dialog med forsikringssektoren om den mulige merværdi af en europæisk forsikringsaftalelovgivning på frivillig basis (MEMO/11/624).

Oprettelsen af ekspertgruppen er en opfølgning af dette møde og de problemer, som aktørerne påpegede under høringen om den grønbog om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet, som gik forud for forslaget (IP/10/872). Repræsentanterne for forsikringssektoren påpegede specielt, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilbyde ensartede forsikringsprodukter i hele EU på grundlag af en fælles europæisk retlig ramme. De bemærkede, at forskellene i forsikringsaftalelovgivningen medfører meromkostninger og juridisk usikkerhed i handelen med forsikringsprodukter på tværs af grænserne.

Europa-Parlamentet opfordrede efterfølgende Kommissionen til at undersøge situationen i forsikringssektoren nærmere (Europa-Parlamentets beslutning 2011/2013/(INI))

Medlemmerne af ekspertgruppen vil blive udvalgt ved hjælp af en konkurrencebaseret udvælgelsesprocedure, som Kommissionen har iværksat i dag.