EU-strategi om klimatilpasninger

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En EU-strategi for tilpasning til klimaendringer

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Strategy on adaptations to climate change

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2013)

Sammendrag av innhold
Den nye strategien bygger videre på hovedelementene i EUs hvitbok om klimatilpasning fra 2009. Hovedformålet med EUs strategi for klimatilpasning er å bidra til et mer klimarobust Europa. Det innebærer å øke kapasiteten til å håndtere konsekvensene av klimaendringer og styrke koordineringen av arbeidet. Strategien skal fremme medlemslandenes arbeid med klimatilpasning, bidra til bedre informerte beslutninger og fremme klimatilpasning i de mest utsatte sektorene. Strategien gir en kortfattet oversikt over klimaendringene i Europa, status for EUs arbeid med klimatilpasning og peker ut de viktigste arbeidsområdene framover.

Sammen med selve strategien er det publisert tilhørende arbeidsdokumenter fra Kommisjonen om miljø, helse, kyst og hav, landbruk og infrastruktur. Videre er det lagt fram retningslinjer for utvikling av tilpasningsstrategier og det orienteres også nærmere om hvordan klimatilpasning ivaretas i politikken for strukturell utjevning (cohesion policy, strukturfondene) og den felles landbrukspolitikken. Kommisjonen har også presentert en grønnbok om forsikringsbransjens rolle i arbeidet med klimatilpasning.

Et av formålene med strategien er å understøtte utviklingen av tilpasningstrategier i EUs medlemsland, i tråd med landenes forpliktelse om å utarbeide slike strategier i henhold til FNs klimakonvensjon.

Sakkyndige instansers merknader
Det ble orientert om strategien i spesialutvalget for miljøsaker 19.06.2013, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet