EU-strategi om frekvensforvaltning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs politiske strategi i forbindelse med IUTs verdensomspennende radiokommunikasjonskonferanse 2012 (WRC-12)

Siste nytt

Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.4.2011

Nærmere omtale

Dansk departementsvurdering av 27.4.2011

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Denne meddelelse har til formål at informere Europa-Parlamentet og Rådet om de punkter på dagsordenen for den kommende verdensomspændende radiokommunikationskonference
(WRC-12), der er af betydning for EU's politikker. Den omfatter også forslag til, hvilke fælles politiske mål der bør efterstræbes.

En strategisk og kohærent frekvenspolitik er et vigtigt værktøj i et moderne samfund og fremmer en lang række politiske mål. I overensstemmelse hermed blev der i den digitale dagsorden for Europa [1] - et af flagskibsinitiativerne i EU 2020-strategien – peget på en samordnet frekvenspolitik som en nøglefaktor for omsætningen af vores mål for økonomisk vækst og innovation, og målet er at give hele EU adgang til hurtige bredbåndstjenester.

I erkendelse af frekvensressourcers betydning fastlagde Europa-Parlamentet og Rådet i direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester [2] (rammedirektivet), at Kommissionen skulle fremlægge forslag til et radiofrekvenspolitikprogram, som opstiller rammer for udviklingen af frekvenspolitikken [3] i EU. Dette er styrket med den nye bestemmelse [4], som fastsætter at Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) radioreglementer skal overholdes, hvilket tydeligvis gør det nødvendigt for EU at sørge for en tæt samordning i internationale frekvensorganer for at fremme egne interesser.

Det er på de verdensomspændende radiokommunikationskonferencer, der sker tilpasninger af radioreglementet, som kodificerer de grænseoverskridende aspekter ved anvendelsen af frekvenser og afgør, hvilke anvendelser der skal tilpasse sig andre anvendelser på tværs af en international grænse. Alle EU-medlemsstater er også ITU-medlemmer og spiller en aktiv rolle ved tilpasningen af radioreglementet. Den Europæiske Union er et "sektormedlem", dvs. en status, som svarer til brancheorganisationers. Den næste konference foregår i Geneve fra den
23. januar til den 17. februar 2012.

I forbindelse med tidligere WRC'er har Kommissionen forelagt Europa-Parlamentet og Rådet en meddelelse [5], som beskriver EU's politiske interesse i visse punkter på dagsordenen. På grundlag af adskillige års forberedende arbejde afsluttes WRC-12 med vedtagelsen af ændringer af ITU's radioreglement. Hver WRC har kun mulighed for at behandle en lille del af radioreglementet, så det fastlægges, hvilke frekvensbånd der skal behandles og det mulige omfang af eventuelle resultater. Disse punkter på dagsordenen er bestemt på den foregående WRC. Der er en række punkter på dagsordenen, som er vigtige for den digitale dagsorden for Europa, f.eks. punkt 1.17 om digitaliseringsudbyttet, punkt 1.2 og 1.19 om et regelsystem, der er mere åbent for innovation, og punkt 1.5 om elektronisk nyhedsindsamling, men der er andre punkter, som også er af betydning. Det endelige dokument underskrives af EUmedlemsstaterne, der også forelægger en fælles erklæring, som indgår i slutakten for WRC, og som siger, at de vil anvende ITU's reviderede radioreglement, som vedtages på konferencen, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

På denne baggrund er det nødvendigt at lukke gabet mellem den stadig mere strategisk og politisk motiverede EU-frekvenspolitik og de tekniske og forskriftsmæssige forhandlinger ved WRC og at gøre det vel vidende, at de tekniske holdninger, som vore forhandlingspartnere går ind for, meget vel kan have rod i politiske mål, erhvervspolitik eller andre interesser. Et innovationsfremmende og fleksibelt internationalt regelsæt er helt klart i Den Europæiske Unions interesse.

1 KOM(2010) 245 "En digital dagsorden for Europa".
2 EFT L 108 af 24.4.2002, ændret ved direktiv 2009/140/EF, EUT L 337 af 18.12.2009.
3 Ibid., artikel 8a, stk. 3.
4 Ibid., artikel 9, stk. 1.
5 Vedr. den seneste WRC: KOM(2007) 371, ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2011