EU-strategi for sentrale støtteteknologier

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En europæisk strategi for sentrale støtteteknologier – en bro til vekst og jobb

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Frigørelse af centrale støtteteknologiers store potentiale for jobskabelse
Europa-Kommissionen har i dag opfordret til en europæisk indsats for at fremme centrale støtteteknologier. Det globale marked for centrale støtteteknologier, som omfatter mikro- og nanoelektronik, avancerede materialer, industriel bioteknologi, fotonik, nanoteknologi og avancerede produktionssystemer, forventes at vokse fra 646 mia. EUR til over 1 000 mia. EUR mellem 2008 og 2015. Det er spring på over 54 % eller over 8 % af EU's BNP. Der forventes også en hurtig vækst i beskæftigelsen. I nanoteknologivirksomheder alene forventes antallet af job i EU at vokse fra 160 000 i 2008 til omkring 400 000 i 2015. Europa-Kommissionen fremlagde sin strategi i dag for at fremme industriproduktion af varer, der er baseret på centrale støtteteknologier, dvs. fremtidens innovative produkter og applikationer. Formålet med strategien er at holde trit med EU’s vigtigste internationale konkurrenter, genskabe vækst i Europa, skabe job i industrien og samtidig løse de nuværende presserende samfundsmæssige problemer. Europa er faktisk førende på verdensplan, når det drejer sig om forskning og udvikling inden for centrale støtteteknologier, med en samlet andel af patentansøgninger på 30 %. På trods heraf omsætter EU ikke sit solide F&U-grundlag til produktion af varer og tjenester, som er nødvendige for at stimulere vækst og job. Derfor opfordrer Kommissionen til en europæisk indsats for at sætte skub i centrale støtteteknologier.

Næstformand Antonio Tajani med ansvar for erhvervspolitik og iværksætteri forelagde meddelelsen og udtalte: ”De fleste innovative produkter nu om stunder - uanset om det er en smartphone eller en elbil – indeholder flere centrale støtteteknologier samtidigt som enkeltdele eller integrerede dele. Men centrale støtteknologier kan blive en ”jobmaskine”, som vi virkelig har behov for i dag. Derfor har Europa brug for en strategi til at udvikle centrale støtteteknologier og anvende dem i industrien. De kommer til at afgøre vores økonomiske fremtid og sætte EU i stand til at skabe fornyet vækst og beskæftigelse ved at fastholde vores teknologiske førerposition på verdensplan.”

MEMO/12/484

Centrale støtteteknologier skaber mange job, herunder job af høj kvalitet

Anvendelse af centrale støtteteknologier er yderst relevant både for industriens konkurrenceevne og for at løse dagens store sociale udfordringer. Centrale støtteteknologiers tværgående og rigt facetterede rolle afspejler sig i antallet af SMV’er, der er aktive på området, og antallet af kvalitetsjob, der bliver skabt. Inden for nanoteknologi viser beskæftigelsesopgørelser f.eks., at der i 2008 var i alt 160 000 arbejdstagere. Dette udgør en stigning på 25 % i forhold til i 2000. Mikro- og nanoelektronikindustrien og dens naturlige ikt-virksomheder i senere led har skabt over 700 000 yderligere job i de sidste ti år i Europa og udvist en tendens i retning af mere serviceorienterede og højtkvalificerede job og hurtig genopretning efter krisen. Industriel bioteknologi er blevet anerkendt som den drivende centrale støtteteknologi for bioøkonomien. Det skønnes, at hver euro, der investeres i forskning og innovation på dette område, forøges med en faktor ti. Endvidere er SMV’er en vigtig drivkraft for innovation og beskæftigelse i Europa og forventes at tegne sig for størstedelen af kommende job inden for centrale støtteteknologier. I fotoniksektoren er størstedelen af de 5 000 europæiske virksomheder SMV’er. I Tyskland er omkring 80 % af nanoteknologivirksomhederne SMV’er.

Centrale støtteteknologier kan gøre det muligt for EU at genvinde sin førerrolle inden for innovation

Centrale støtteteknologier er en vigtig kilde til innovation: De leverer uundværlige teknologiske byggesten, som muliggør en bred vifte af produktapplikationer, herunder de fornødne applikationer til udvikling af lavemissionsenergiteknologier, forbedring af energi- og ressourceeffektiviteten og nye lægemidler til en aldrende befolkning. De centrale støtteteknologier, som blev defineret i 20091, er blevet en prioritet på EU’s dagsorden. Dette afspejles yderligere i deres centrale rolle i Kommissionens forslag vedrørende EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation Horisont 2020 og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Europas evne til at udvikle centrale støtteteknologier og anvende dem i industrien spiller en afgørende rolle som bidrag til bæredygtig konkurrenceevne og vækst.

Det indre marked udgør et frugtbart bagland for centrale støtteteknologier: Med en halv mia. europæiske borgere skaber det betydelige forretningsmuligheder for udviklere og slutbrugere af centrale støtteteknologier og er uden tvivl en af EU’s største styrker. Det er den geografiske nærhed mellem aktører inden for centrale støtteteknologier, der integrerer europæiske værdikæder og dermed skaber en konkurrencefordel. EU udgør i dag det største integrerede marked i verden, som er modtageligt for innovation, med verdens førende industrier inden for biler, kemikalier, luft- og rumfart, sundhed og energi – som alle er brugere af centrale støtteteknologier.

Kommissionen foreslår en altomfattende og langsigtet strategi, som inddrager alle relevante EU-instrumenter og centrale berørte parter:

• En integreret tilgang til finansiering af forskning og innovation i forbindelse med centrale støtteteknologier, der dækker hele værdikæden, for at omsætte forskning til produkter, der kan markedsføres, og økonomisk vækst

• En strategisk tilgang til centrale støtteteknologier i forbindelse med regional finansiering af innovation for at modernisere industrigrundlaget på tværs af regioner i Europa

• Sammen med Den Europæiske Investeringsbank at sikre adgang til finansiering for centrale støtteteknologiprojekter

• Mobilisering af politikker for centrale støtteteknologier på alle niveauer: Sikre samordning af EU-aktiviteter og nationale aktiviteter for at opnå synergieffekter og komplementaritet mellem disse aktiviteter og anvende offentlige midler bedst muligt

• Sikring af fælles spilleregler på et globalt konkurrencemarked: Mobilisere nuværende handelspolitiske instrumenter for at sikre redelig konkurrence og ensartede internationale spilleregler

Hensigtsmæssig styring: Sikre egnede ledelsesstrukturer for at opnå smidig gennemførelse og udnytte synenergieffekterne fuldt ud.

Meddelelse fra Kommissionen "Forberedelse på fremtiden: Udvikling af en fælles strategi for centrale støtteteknologier i EU" (KOM(2009) 512/3).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2012
Annen informasjon