EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske sentralbank. Håndtering av misligholdte lån i etterkant av covid-19-pandemien

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank. Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Bakgrunnsnotat offentliggjort av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.12.2020)

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en strategi med henblik på at forhindre en fremtidig ophobning af misligholdte lån i EU som følge af covid-19-krisen. Målet med strategien er sikre, at husstande og virksomheder i EU fortsat har adgang til den finansiering, de har brug for under krisen.

Bankerne spiller en afgørende rolle med at afbøde virkningerne af covid-19-krisen ved at opretholde finansieringen af økonomien. Dette er afgørende for at støtte EU's økonomiske genopretning. I betragtning af den indvirkning, som coronavirusset har haft på EU's økonomi, forventes mængden af misligholdte lån at stige i hele EU, selv om tidspunktet for og omfanget af denne stigning stadig er usikkert. Afhængigt af hvor hurtigt EU's økonomi genoprettes efter covid-19-krisen, kan kvaliteten af bankernes aktiver — og dermed deres udlånskapacitet — forværres.

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Historien viser, at det er bedst at håndtere misligholdte lån tidligt og beslutsomt, især hvis vi ønsker, at bankerne fortsat skal støtte virksomheder og husholdninger. Vi træffer forebyggende og koordinerede foranstaltninger lige nu. Den strategi, der fremlægges i dag, vil bidrage til en hurtig og bæredygtig genopretning i Europa ved at hjælpe bankerne til at frigøre disse lån fra deres balancer og holde gang i kreditgivningen."

Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Mange virksomheder og husstande er kommet under et stort økonomisk pres som følge af pandemien. Det er en topprioritet for Kommissionen at sikre, at EU's borgere og virksomheder fortsat får støtte fra deres banker. I dag har vi præsenteret en række foranstaltninger, der kan bidrage til at forhindre en stigning i antallet af misligholdte lån svarende til den, der blev registreret efter den seneste finanskrise, samtidig med at de sikrer låntagerne beskyttelse.

For at give medlemsstaterne og finanssektoren de nødvendige redskaber til at håndtere en stigning i antallet af misligholdte lån i EU's banksektor på et tidligt tidspunkt foreslår Kommissionen en række foranstaltninger med fire hovedmål:

  1. Videreudvikling af sekundære markeder for nødlidende aktiver Dette vil give bankerne mulighed for at fjerne misligholdte lån fra deres balancer, samtidig med at der sikres en yderligere styrket beskyttelse af debitorer. Et vigtigt skridt i denne proces vil være vedtagelsen af Kommissionens forslag om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, som i øjeblikket behandles i Europa-Parlamentet og Rådet. Disse regler vil styrke debitorbeskyttelsen på sekundære markeder. Kommissionen finder det hensigtsmæssigt at oprette et centralt elektronisk datacenter på EU-plan for at øge gennemsigtigheden på markedet. Dette datacenter vil fungere som et datalager, der understøtter markedet for misligholdte lån, for at muliggøre en bedre udveksling af oplysninger mellem alle involverede aktører (kreditsælgere, kreditkøbere, kreditservicevirksomheder, porteføljeadministrationsselskaber og private platforme for misligholdte lån), således at misligholdte lån håndteres effektivt. På grundlag af en offentlig høring vil Kommissionen undersøge flere muligheder for at oprette et datacenter på europæisk plan og fastlægge den bedste vej frem. En af mulighederne kunne være at oprette et datacenter ved at udvide mandatet for det eksisterende europæiske datalager, European DataWarehouse.
  2. Reform af EU's lovgivning om virksomheders insolvens og gældsinddrivelse: Dette vil bidrage til at skabe mere ensartede insolvensregler i hele EU og til samtidig at opretholde høje standarder for forbrugerbeskyttelse. Mere ensartede insolvensprocedurer vil øge retssikkerheden og fremskynde realiseringen af værdi til gavn for både kreditor og debitor. Kommissionen opfordrer indtrængende Parlamentet og Rådet til hurtigt at nå til enighed om lovgivningsforslaget om regler for minimumsharmonisering vedrørende fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse, som Kommissionen foreslog i 2018.
  3. Støtte til oprettelsen af og samarbejdet mellem nationale porteføljeadministrationsselskaber på EU-plan: Porteføljeadministrationsselskaber er mellemmænd, der yder hjælp til banker, der har problemer, ved at give dem mulighed for at fjerne misligholdte lån fra deres balancer. Dette hjælper bankerne med igen at fokusere på udlån til levedygtige virksomheder og husstande i stedet for at forvalte misligholdte lån. Kommissionen er parat til at støtte medlemsstaterne i oprettelsen af nationale porteføljeadministrationsselskaber — hvis de ønsker det — og vil undersøge, hvordan samarbejdet kan fremmes ved at oprette et EU-netværk af nationale porteføljeadministrationsselskaber. Selv om nationale porteføljeadministrationsselskaber er værdifulde, fordi de har national ekspertise, kan de gennem et EU-netværk få mulighed for at udveksle bedste praksis, håndhæve standarder for data og gennemsigtighed og bedre koordinere tiltag. Netværket af porteføljeadministrationsselskaber kunne desuden anvende datacentret til at koordinere og samarbejde med hinanden med henblik på at udveksle oplysninger om investorer, debitorer og kreditservicevirksomheder. Adgang til oplysninger om markeder for misligholdte lån kræver, at alle relevante databeskyttelsesregler vedrørende debitorer overholdes.
  4. Sikkerhedsforanstaltninger: Selv om EU's banksektor generelt befinder sig i en meget sundere position end efter finanskrisen, har medlemsstaterne fortsat forskellige økonomisk-politiske løsninger. I betragtning af de særlige omstændigheder i forbindelse med den aktuelle sundhedskrise har myndighederne mulighed for at gennemføre forebyggende offentlige støtteforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, for at sikre fortsat finansiering af realøkonomien inden for rammerne af EU's direktiv om genopretning og afvikling af banker og statsstøttereglerne.

Baggrund

Kommissionens strategi for misligholdte lån, der foreslås i dag, bygger på et sammenhængende sæt af tidligere gennemførte foranstaltninger. I juli 2017 nåede finansministrene i Økofin-Rådet til enighed om en første handlingsplan for håndtering af misligholdte lån.

I overensstemmelse med Økofins handlingsplan bebudede Kommissionen i sin meddelelse om fuldførelse af bankunionen fra oktober 2017 en omfattende pakke af foranstaltninger til nedbringelse af omfanget af misligholdte lån i EU. I marts 2018 fremlagde Kommissionen sin pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af store andele af misligholdte lån.

De foreslåede foranstaltninger omfattede backstop-ordningen for misligholdte lån, som krævede, at bankerne opbyggede minimumsniveauer til dækning af tab i forbindelse med nyudstedte lån, et forslag til direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse og planen for oprettelse af nationale porteføljeadministrationsselskaber. For at afbøde virkningerne af covid-19-krisen er der med Kommissionens bankpakke fra april 2020 blevet gennemført målrettede "hurtige" ændringer af EU's regler for banktilsyn. Desuden blev der i genopretningspakken for kapitalmarkederne, der blev vedtaget i juli 2020, foreslået målrettede ændringer af kapitalmarkedsreglerne for at tilskynde til større investeringer i økonomien, muliggøre hurtig rekapitalisering af virksomheder og øge bankernes evne til at finansiere genopretningen.

Med genopretnings- og resiliensfaciliteten kan der desuden ydes betydelig støtte til reformer, der tager sigte på at forbedre insolvensreglerne samt de retslige og administrative rammer, og som understøtter en effektiv afvikling af misligholdte lån.

Yderligere oplysninger

Kommissionens meddelelse

Forslag til direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om blueprintet for oprettelse af porteføljeadministrationsselskaber, der ledsager Kommissionens meddelelse —

Anden statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån i Europa

Spørgsmål og svar