EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En politikk for sikkerhetsindustrien: Handlingsplan for en innovativ og konkurransedyktig sikkerhetsindustri

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.7.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

INDLEDNING
Sikkerhed er et af de centrale problemer i ethvert samfund. Alle politikområder omfatter et afgørende sikkerhedsaspekt. Et sikkert miljø er grundlaget for ethvert stabilt samfund. En konkurrenceorienteret sikkerhedsindustri i EU, der kan tilbyde løsninger til øget sikkerhed, kan yde et væsentligt bidrag til at gøre det europæiske samfund mere modstandsdygtigt. Sikkerhedsindustrien er en sektor med et stort potentiale for vækst og beskæftigelse. I de seneste ti år er det verdensomspændende sikkerhedsmarked næsten tidoblet fra ca. 10 mia. EUR til en markedsstørrelse på ca. 100 mia. EUR i 2011. En lang række undersøgelser viser, at det europæiske og det globale sikkerhedsmarked fortsat vil have en vækstrate, der ligger over den gennemsnitlige vækst i BNP [1].

Som reaktion på dette store potentiale for markedsvækst gjorde Kommissionen sikkerhedsindustrien til en af de væsentligste dele af EU 2020 flagskibsinitiativet "En integreret industripolitik for en globaliseret verden - Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" [2]. Heri meddelte Kommissionen, at man ville iværksætte et særligt initiativ om en EU-politik vedrørende sikkerhedsindustrien.

Denne handlingsplan er det første skridt i retning af dette målrettede initiativ. Det overordnede mål er at styrke væksten og skabe øget beskæftigelse i EU's sikkerhedsindustri. Takket være deres teknologiske udviklingsniveau er mange af EU's (sikkerheds-) virksomheder stadig blandt de førende i verden inden for de fleste segmenter af sikkerhedssektoren. De seneste udviklingstendenser og markedsprognoser viser dog, at de europæiske virksomheders markedsandele på det globale marked uundgåeligt vil udvise et konstant fald i de kommende år. Industriprognoser og uafhængige undersøgelser viser, at den nuværende markedsandel for EU's virksomheder i sikkerhedssektoren vil falde med en femtedel fra ca. 25 % af verdensmarkedet i 2010 til 20 % i 2020, hvis der ikke iværksættes initiativer for at forbedre konkurrenceevnen i EU's sikkerhedsindustri.

De førende amerikanske virksomheder er stadig teknologiske frontløbere, og derudover nyder de også godt af harmoniserede regler og et stærkt hjemmemarked. Dette giver dem ikke kun et solidt grundlag, men også fordelen af et klart anerkendt og genkendeligt amerikansk varemærke, der har vist sig at være en yderst værdifuld fordel i forhold til EUvirksomhederne i den internationale konkurrence.

Et tilsvarende "EU-varemærke" findes ikke, hvilket især har betydning i betragtning af at de centrale markeder for sikkerhedsteknologi fremover ikke vil være i Europa, men derimod i vækstøkonomier i Asien, Sydamerika og Mellemøsten.

De asiatiske lande nærmer sig i stigende tempo den teknologiske grænse, der adskiller dem fra EU-virksomhederne. Uden den teknologiske fordel vil virksomhederne i EU blive konfronteret med en voldsom konkurrence, også i betragtning af at produktionsomkostningerne ofte er en ulempe for EU-virksomhederne.

Det vigtigste mål for Kommissionen er således at skabe et bedre fungerende indre marked i EU for sikkerhedsteknologi. Et gunstigt indre marked, bedre konkurrence og lavere produktionsomkostninger gennem en udnyttelse af stordriftsfordele er ligeledes faktorer af afgørende betydning for at styrke EU's sikkerhedsindustri i de nye vækstlande, der repræsenterer sikkerhedssektorens fremtid. Der bør lægges særlig vægt på støtte til SMV'er i deres bestræbelser på at få adgang til internationale markeder i tredjelande.

Det Europæiske Forum for Forskning og Innovation på Sikkerhedsområdet (ESRIF) har ligesom Kommissionen i en efterfølgende meddelelse [3] allerede taget fat på en række af disse spørgsmål. I ikt-sektoren indgår fremme af sikkerhed som en integrerende del af udstyr og produkter, der udbydes af ikt-virksomheder, og er nøglen til en bedre konkurrenceevne. Dette vil også blive behandlet i forbindelse med den kommende EU-strategi for internetsikkerhed. Hidtil har der imidlertid ikke været en sammenhængende EU-strategi for, hvordan EU's sikkerhedsindustri kan gøres mere konkurrencedygtig og innovativ.

Som det fremgår af nyere undersøgelser og udtalelser fra interessenter [4], vil presset fra den globale konkurrence være rettet mod fremstilling af produkter og teknologier snarere end tjenesteydelser, da disse udgør langt størstedelen af eksportpotentialet i sikkerhedsindustrien. Denne handlingsplan omfatter derfor ikke sikkerhedstjenester som sådan (f.eks. sikkerhedsmedarbejdere i virksomheder), men kun de tjenester, der vedrører installation og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr.

Kommissionen vil gøre brug af alle de værktøjer, den har til rådighed, for at skabe et reelt indre marked for sikkerhedsteknologi, hvilket giver EU's sikkerhedsindustri et stærkt hjemmemarked med henblik på at vinde markedsandele på nye markeder.

Kommissionen vil sikre, at alle initiativer om udvikling af det indre marked for sikkerhedsteknologi overholder chartret om grundlæggende rettigheder, særlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

1 Alle tal og undersøgelser, der er nævnt i denne handlingsplan, er nærmere beskrevet i det interne arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager handlingsplanen.
2 KOM(2010) 614 endelig.
3 KOM(2009) 691 endelig.
4 Se arbejdsdokumentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2012