EU-strategi for bytrafikk

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En felles innsats for konkurranseduktig og ressurseffektiv bytrafikk

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Together towards competitive and resource-efficient urban mobility

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.12.2013, dansk utgave)

Kommissionen hjælper med at gøre transport i byerne nemmere og grønnere
Europa-Kommissionen øger sin støtte til byerne med en ny "pakke for mobilitet i byerne", som blev vedtaget i dag. Kommissionen vil forbedre udvekslingen af bedste praksis, yde målrettet finansiel støtte og investere i forskning og udvikling. Derudover opfordrer den til udvikling af "bæredygtige mobilitetsplaner for byer" for at fremme renere og mere bæredygtige transportformer i byområder.

Over 70 % af EU's befolkning bor i byerne, som tegner sig for omkring 85 % af EU's BNP. De fleste rejser starter og slutter i en by. Den stigende efterspørgsel efter mobilitet i mange byområder har dog skabt en uholdbar situation: alvorlige trængselsproblemer, dårlig luftkvalitet, støj og større CO2-udledninger. Trængsel i byerne er en hindring for EU's mål om et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem.

En ny Eurobarometerundersøgelse, som blev offentliggjort i dag, viser, at de europæiske borgere er bekymrede over de negative konsekvenser af bytrafikken, og mange af dem er pessimistiske med hensyn til udsigten til forbedring af mobiliteten i deres byer. Et stort flertal mener, at trængsel (76 %), luftkvalitet (81 %) og ulykker (73 %) er et alvorligt problem. Under en fjerdedel tror, at situationen vil blive bedre i fremtiden (24 %), og de fleste tror, at den vil forblive den samme (35 %) eller blive værre (37 %).

Siim Kallas, kommissær for mobilitet og transport og næstformand for Kommissionen, siger: "En af de største udfordringer for transportområdet i dag er at tage hånd om problemerne med mobiliteten i byerne. Med en koordineret indsat har vi en bedre chance for at lykkes. Lokale myndigheder er de vigtigste beslutningstagere. De har den bedste forudsætning for at træffe vigtige lokale beslutninger, men de skal have støtte på nationalt plan og EU-plan."

Med pakken for mobilitet i byerne øger Kommissionen sin støtte på følgende områder:

Udveksling af erfaringer og bedste praksis: Kommissionen vil i 2014 oprette en europæisk platform for bæredygtige mobilitetsplaner for byer. Platformen vil hjælpe byer, planlægningseksperter og interesserede parter med at planlægge nemmere og grønnere bytransport.

Målrettet finansiel støtte: EU vil fortsat støtte bytransportprojekter gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, særligt i de mindre udviklede EU-regioner.

Forskning og innovation: Initiativet Civitas 2020, som ligger inden for rammerne af Horisont 2020, vil gøre det muligt for byer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre partnere at udvikle og teste nye tilgange til mobilitet i byerne. Den første indkaldelse af forslag blev offentliggjort den 11. december (MEMO/13/1131). Det forventede budget for 2014 og 2015 er på 106,5 mio. euro. Civitas 2020 suppleres af det europæiske innovationspartnerskab om intelligente byer og samfund (200 mio. euro i 2014 og 2015) og aktiviteter inden for det europæiske initiativ om "grønne køretøjer" (159 mio. euro i 2014 og 2015).

Inddragelse af medlemslandene: Kommissionen opfordrer medlemslandene til at skabe de rette vilkår for byerne til at udvikle og gennemføre deres bæredygtige mobilitetsplaner.

Samarbejde: Kommissionen fremsætter specifikke henstillinger om en koordineret indsats mellem alle forvaltningsniveauer og mellem den offentlige og private sektor på fire områder:

- bylogistik

- regulering af adgangen til byerne

- indførelse af intelligente transportsystemløsninger (ITS)

- trafiksikkerhed i byerne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg