EU-statusrapport om veitransportmarkedet

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamenytet og Rådet om situasjonen i Unionen for markedet for veitransport

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Union Road Transport Market

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 23.04.2014)

Statusrapport om godstransport og kabotasje
Reglene bør forenkles og presiseres, og en gradvis oppheving av restriksjoner vil bedre EUs økonomi og miljø, slår Europakommisjonens nye rapport om det indre marked for veitransport fast.

Hver dag er nesten en fjerdedel av lastebilene på Europas veier tomme. Dersom de nasjonale veitransportmarkedene åpnes opp for større konkurranse, vil det ifølge rapporten kunne minske tomkjøring og øke effektiviteten i sektoren.

«De nåværende reglene er uhensiktsmessige for europeiske virksomheter, påvirker alle trafikanter og er dårlige for miljøet», sa EU-kommissær Siim Kallas. I pressemeldingen framhever Kommisjonen fire hovedkonklusjoner:

• Nasjonale myndigheter må øke innsatsen for å håndheve dagens lovgivning på en mer effektiv og ensartet måte
• EU kan hjelpe til med å presisere reglene. I dag forstås, tolkes og gjennomføres de forskjellig i medlemslandene
• Arbeidsmiljøbestemmelsene bør anvendes bedre dersom man skal tiltrekke seg nye sjåfører
• EU har mulighet for å bedre effektiviteten og redusere CO2-utslippene

Kommisjonen hadde opprinnelig tenkt å legge fram ny lovgivning om en videre liberalisering av dagens regler. For ett år siden stoppet EUs transportministre initiativet, og påla Kommisjonen kun å legge fram en rapport.

«Sett fra et nordisk synspunkt kan jeg kun betrakte denne rapporten som et uttrykk for 1-0 til pause for våre synspunkter», skriver Nordic Logistics Association, hvor også Norges Lastebileier-Forbund inngår. Europolitics skriver imidlertid at Kommisjonens rapport kommer til å vekke reaksjoner i fagforeningene og i enkelte av medlemslandene.

Den franske regjeringen arrangerte 16. april et møte om kabotasje, hvor flere av transportministrene som rett før jul sendte et brev til EU-kommissær Kallas deltok. Før møtet sa den danske transportministeren, Magnus Heunicke, at han ville arbeide for en klar definisjon av hva en kabotasjetur er og å forenkle tilgangen til dokumentasjon. Heunicke vil også forsøke å hindre at det skjer en ytterligere liberalisering av sektoren. Den franske transportministeren vil ta opp kabotasjespørsmålet på det uformelle transportministermøtet 8. mai. Ifølge Europolitics vil også bruk av postboks-selskaper være tema, etter at Europaparlamentet 17. april la et samlet press på Kommisjonen for å styrke regelverket på området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.04.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg