EU-politikk for cyberforsvar

Tittel

Felles meddelelse til Europaparlamentet og Rådet. EUs politikk for cyberforsvar

Joint Communication to the European Parliament and the Council. EU Policy on Cyber Defence

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.11.2022)

Cyberforsvar: EU styrker indsatsen mod cybertrusler

Kommissionen og den højtstående repræsentant har i dag offentliggjort en fælles meddelelse om EU's cyberforsvarspolitik og en handlingsplan om militær mobilitet 2.0 for at afhjælpe den forværrede sikkerhedssituation efter Ruslands aggression mod Ukraine og styrke EU's evne til at forsvare sine borgere og sin infrastruktur.  

Med den nye cyberforsvarspolitik vil EU styrke samarbejdet og investeringerne i cyberforsvar for bedre at opspore, afværge og beskytte og forsvare mod et stigende antal cyberangreb. 

Cyberspace har ingen grænser. De seneste cyberangreb mod energinet, transportinfrastruktur og rumaktiver har vist de risici, sådanne strukturer udgør for både civile og militære aktører. Det kræver en større indsats, hvis borgerne, de væbnede styrker samt EU's civile og militære missioner og operationer skal beskyttes mod cybertrusler.  

EU's cyberforsvarspolitik har til formål at styrke EU's cyberforsvarskapacitet og fremme koordineringen og samarbejdet mellem militære og civile cyberfælleskaber (civile, retshåndhævende, diplomatiske og forsvarsmæssige fælleskaber). Politikken vil forbedre den effektive cyberkrisestyring i EU, bidrage til at mindske EU's strategiske afhængighed af kritisk cyberteknologi og samtidig styrke den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB). Politikken vil også fremme uddannelse, tiltrække og fastholde cybertalenter og intensivere samarbejdet med EU's partnere inden for cyberforsvar. 

EU's cyberforsvarspolitik er bygget op omkring fire søjler, der omfatter en række initiativer, der vil hjælpe EU og medlemsstaterne:  

  • Fælles handling for at styrke EU's cyberforsvar: EU vil styrke sine koordineringsmekanismer blandt cyberforsvarsaktører på nationalt plan og EU-plan for at øge informationsudvekslingen og samarbejdet mellem militære og civile cybersikkerhedsfælleskaber og yderligere støtte fælles militære sikkerheds- og forsvarspolitiske missioner og -operationer  
  • Sikring af EU's forsvarsøkosystem: Selv ikkekritiske softwarekomponenter kan anvendes til at udføre cyberangreb mod virksomheder eller stater, f.eks. i forsvarssektoren. Sikring inden for såvel militære som civile områder kræver en større indsats hvad angår standardisering og certificering med hensyn til cybersikkerhed  
  • Investering i cyberforsvarskapacitet: Medlemsstaterne er nødt til at øge investeringerne i moderne militære cyberforsvarskapaciteter betydeligt og på en fælles måde ved hjælp af de samarbejdsplatforme og finansieringsmekanismer, der er til rådighed på EU-plan, f.eks. PESCO, Den Europæiske Forsvarsfond, Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa.
  • Partnerskaber for at klare fælles udfordringer: EU vil søge at etablere skræddersyede partnerskaber inden for cyberforsvar på grundlag af eksisterende sikkerheds- og forsvarsdialoger samt cyberdialoger med partnerlande.  

Næste skridt 

Kommissionen og den højtstående repræsentant, herunder i medfør af dennes kapacitet som chef for Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), vil forelægge en årlig rapport for Rådet for Den Europæiske Union med henblik på at overvåge og vurdere status for gennemførelsen af foranstaltningerne i den fælles meddelelse om EU's cyberforsvarspolitik. Medlemsstaterne opfordres til at bidrage med deres input med hensyn til fremskridtene med gennemførelsesforanstaltninger på nationalt plan eller i samarbejdsformater. Der kan eventuelt udarbejdes en gennemførelsesplan i samarbejde med medlemsstaterne.

Baggrund

I EU's cybersikkerhedsstrategi fra 2020 fremhævedes behovet for en revision af EU's cyberforsvarspolitiske ramme. Kommissionsformand Ursula von der Leyen opfordrede i sin tale om Unionens tilstand i 2021 også til, at der blev udviklet en europæisk cyberforsvarspolitik. Det er også en ambition i det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, som Rådet godkendte i marts i år. I maj opfordrede medlemsstaterne i Rådets konklusioner om udviklingen af Den Europæiske Unions cyberposition den højtstående repræsentant til sammen med Kommissionen at fremsætte et ambitiøst forslag til en EU-cyberforsvarspolitik i 2022. 

Sammen med sikkerheds- og forsvarspakken offentliggør Kommissionen i dag også den første statusrapport om handlingsplanen for synergi mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne, som kan findes her

Yderligere oplysninger 

Fælles meddelelse om EU's cyberforsvarspolitik

Spørgsmål og svar om EU's cyberforsvarspolitik

Faktablad om EU's cyberforsvarspolitik

EU's cybersikkerhedsstrategi for det digitale årti 

Faktablad om EU's nye cybersikkerhedsstrategi 

Tale om Unionens tilstand 2021 

Strategisk kompas for sikkerhed og forsvar 

Rådets konklusioner om udviklingen af Den Europæiske Unions cyberposition 

Fælles meddelelse om investeringsunderskud på forsvarsområdet 

Forslag til forordning om cyberrobusthed 

Faktablad om cybersikkerhed: EU's optræden udadtil 

Det Europæiske Forsvarsagenturs cyberforsvarsaktiviteter 

Quote(s)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Annen informasjon