EU og "Miljø for Europa"-prosessen

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Kommisjonens samarbeid med "Miljø for Europa"-prosessen etter ministerkonferansen i Beograd i 2007

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

"Miljø for Europa"-processen (EfE) er en uformel multilateral ramme, der blev etableret i 1991 for at fremme miljøbevidstheden i de lande i Central- og Østeuropa, der var ved at udvikle sig væk fra de tidligere systemer og hen imod markedsøkonomi og demokrati. Processen blev udformet med en løs struktur og overvåges af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). EfE-processen har siden etableringen ikke haft formelle forbindelser med Den Europæiske Union (EU), selv om Europa-Kommissionen og mange medlemsstater har været og stadig er blandt de mest aktive donorer og deltagere.

"Miljø for Europa"-processen tog sigte på at harmonisere miljøkvalitet og -politikker på hele det europæiske kontinent og sikre fred, stabilitet og bæredygtig udvikling i forbindelse med overgangen til markedsøkonomier og demokrati. Dette var navnlig relevant i begyndelsen af 1990'erne, hvor der blev tilvejebragt en ramme med henblik på at prioritere foranstaltninger og koordinere indsatsen fra mange forskellige aktørers side på daværende tidspunkt.

Seksten år efter dens etablering har det politiske landskab på vort kontinent ændret sig grundlæggende. Hovedparten af de central- og østeuropæiske lande, der var omfattet af EfEprocessen, er nu tiltrådt Den Europæiske Union, hvilket har medført tættere forbindelser med de lande, der nu er EU's nye naboer. Forbindelserne mellem EU og Rusland har udviklet sig til et vidtgående strategisk partnerskab (som vil blive afspejlet i den nye rammeaftale mellem EU og Rusland, hvor forhandlingerne snart ventes indledt), stabiliserings- og associeringsprocessen giver landene i Sydøsteuropa mulighed for EU-medlemskab, vedtagelsen og styrkelsen af EU's naboskabspolitik, forhandlingen af en ny, mere omfattende aftale med Ukraine, som vil imødekomme Ukraines ønske om at uddybe forbindelserne med EU, den politiske dialog mellem EU og Centralasien og den nylige meddelelse fra Kommissionen om Sortehavssynergien giver alt sammen nye muligheder for et tættere samarbejde mellem EU og landene i UNECE-regionen.

Miljøaktiviteterne skal derfor nu passes ind i de nyligt forstærkede og strukturerede rammer for udenrigspolitikken, som EU har godkendt. Dette vil også sikre en bedre koordinering af de eksisterende miljøprocesser i regionen og derved bidrage til en mere omfattende og prioriteret strategi fra EU's og partnerlandenes side.

"Miljø for Europa"-processen står nu ved en korsvej. Forberedelserne til den næste EfE-ministerkonference, der skal afholdes i Beograd i oktober 2007, er i gang. Tiden er derfor inde til at gøre sig overvejelser om "Miljø for Europa"-processens fremtid og strategien for Kommissionens deltagelse i multilaterale aktiviteter i det paneuropæiske område i perioden efter Beograd-konferencen.

I denne meddelelse gøres der rede for Europa-Kommissionens syn på "Miljø for Europa"-processens fremtid samt dens deltagelse i EfE-relaterede aktiviteter efter Beograd. Meddelelsen er tænkt som et bidrag til drøftelserne på ministerkonferencen i 2007, hvor EfEprocessens fremtid vil optræde som et af hovedemnerne for drøftelserne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.05.2007