EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass

Tittel

Consultation: Unconventional fossil fuels (e.g. shale gas) in Europe

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.12.2012 (frist 23.3.2013)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.12.2012, dansk utgave)

Miljø: Kommissionen lancerer offentlig høring om ukonventionelle fossile brændstoffer (f.eks. skifergas) i Europa
Europa-Kommissionen afholder en offentlig høring om den fremtidige udvikling af ukonventionelle fossile brændstoffer som f.eks. skifergas i Europa. Alle interesserede enkeltpersoner, organisationer og offentlige myndigheder er velkomne til at bidrage med deres syn på, hvilke muligheder og risici der er forbundet med udviklingen på området, og hvordan man bedst løser de aktuelle problemer. Høringen løber indtil den 20. marts 2013. Høringen er tilgængelig på alle 23 EU-sprog.

Efterforskningen og produktionen af naturgas og olie i Europa har tidligere primært været fokuseret på konventionelle ressourcer. Mulighederne for denne form for udvinding i EU bliver mindre og mindre, men teknologiske fremskridt åbner nu nye muligheder for at udvinde ukonventionelle fossile brændstoffer som f.eks. skifergas, gas i lavpermeable reservoirer og metan fra kullejer fra geologiske formationer. Førhen var disse brændstoffer for komplicerede eller for dyre at udvinde

Det er Europa-Kommissionens mål at sikre, at den videre udvikling af ukonventionelle fossile brændstoffer gennemføres med effektive foranstaltninger til beskyttelse af menneskets sundhed, klimaet og miljøet og med den størst mulige juridiske klarhed og forudsigelighed for borgere og erhvervsdrivende. Dette vil bidrage til, at den potentielle gevinst for økonomien og energisikkerheden ved denne udvikling realiseres på en sikker måde, der ikke er til fare for menneskers sundhed eller miljøet. HHøringen omfatter bl.a. spørgsmål om muligheder og udfordringer i bredere forstand, mulige tiltag for at reducere sundheds- og miljørisici og øge gennemsigtigheden i driften samt spørgsmål om generelle anbefalinger til foranstaltninger på EU-niveau.

Næste skridt
På baggrund af det analysearbejde, som Europa-Kommissionen har foretaget siden 2011, vil den i 2013 foreslå en ramme til at styre risici, udbedre mangler i lovgivningen og skabe størst mulig juridisk klarhed og forudsigelighed for de erhvervsdrivende og borgerne i hele EU. Arbejdet med at opstille denne ramme er allerede begyndt, og alle relevante politiske foranstaltninger vil i den forbindelse blive vurderet.

Denne internetbaserede høring er en del af en større proces, der inddrager borgerne i Kommissionens løbende arbejde. I den formelle høringsproces indgår regelmæssige møder med medlemsstaterne og andre interessenter, og der er planlagt et offentligt høringsmøde i første halvdel af 2013. Resultaterne af denne offentlige høring vil indgå i den videre proces.

Nøkkelinformasjon