EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte

Tittel

Consultation on the new de minimis Regulation replacing Regulation No 1998/2006

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2013)

Kommisjonen har foreslått at regelverket om offentlig støtte skal moderniseres, jf. Kommisjonens meddelse 8. mai 2012 (KOM 2012/209).
Hovedformålene med å revisjonen er å:

Fremme vekst og konkurranse i det indre marked
Fokusere på saker der offentlig støtte vil ha størst inflytelse på det indre marked
Oppnå strømlinjeformede bestemmelser og raskere avgjørelser
I den forbindelse ønsker Kommisjonen (heretter "KOM") å revidere forodning om bagatellmessig støtte (de minimis).

Hva regulerer forordning om bagatellmessig støtte i dag?
I dagens forordning om bagatellmessig støtte, er det bestemt at det kan tildeles 200.000 euro over tre år til et foretak uten at dette rammes av forbudet mot offentlig støtte, så fremt en oppfyller alle vilkårene i forordningen. For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskel, 100 000 euro over tre år. Støtte som faller inn under forordningen kan tildeles uten at dette trenger å meldes til ESA via FAD.

Les mer om bagatellmessig støtte på FADs hjemmeside [foreldet lenke].

Tidligere høringsprosesser og Norges innspill
KOM presenterte sine forslag for å modernisere regelverket om offentlig støtte på et møte i Brussel i mars 2012. KOM uttrykte at de bl.a. vurderer å heve terskelverdien for bagatellmessig støtte, og vil utføre en analyse av eventuelle positive og negative virkninger en endring i terkslekverdien vil ha (impact assessment).

I etterkant av dette møtet, sendte Norge et brev til KOM der vi gav uttrykk for våre synspunkter til KOMs forslag til modernisering av regelverket, se vedlagte brev av 28. mars 2012. I dette brevet gir Norge også innspill knyttet til en mulig revisjonen av forordningen om bagatellmessig støtte, og ber Kommisjonen om å foreta en grundig analyse før en velger å evnt. heve terskelen for bagatellmessig støtte. FAD har deltatt på to møter i Rådgivende komite, og har også her gitt utrykk for Norges syn.

I fjor sommer/høst sendte KOM ut et spørreskjema for å innhente medlemlandenes erfaringer med å gi bagatellmessig støtte i henhold til dagens regelverk, få deres synspunkter på mulige effekter slik støtte kan ha på konkurransen og hva som evnt. bør revideres. Spørreskjemaet var på høring i spesialutvalget for offentlig støtte. FAD mottok få innspill. I samråd med departementene som gav innspill, ble det bestemt at Norge ikke skulle sende inn spørreskjemaet til Kommisjonen, men avvente Kommisjonens analyse før vi gjør oss opp en formening av om terskelen bør heves. Både Sverige og Finland har uttrykt skepsis til å heve terskelverdien, mens Tyskland og Frankrike ønsker å heve terskelverdien.

Vurdering
KOMs første utkast til ny forordning

I KOMs første utkast til ny forordning om bagatellmessig støtte, forslår KOM bl.a. :

• Å beholde dagens terskelverdi på 200 000 Euro
Dette spørsmålet vil bli nærmere belyst av KOM i deres analyse (impact assessment) som forventes i løpet av våren. På dette stadiet, basert på tilbakemeldinger og fakta fra medlemslandene, mener KOM imidlertid at det ikke kan rettferdiggjøres å heve terskelverdien.

KOMs begrunnelse:
- nødvendig å beholde dagens terskel for å sikre at støtten ikke vil kunne påvirke samhandelen/konkurransen. En høyere terskel vil gi en rettslig usikkerhet av om dette vilkåret er oppfylt.
- for det store flertallet av støttemottagere gis det såpass små beløp at det antakeligvis fortsatt er mulig å gi mer støtte innenfor dagens terskelverdi.
- den kumulative effekt av de minimis støtte vil kunne være skadelig, særlig sett i lys av den økonomiske nedgangen og ulikheter i medlemsstatenes mulighet til å gi støtte.
- Kommisjonens evaluering av støtte gitt under det midlertidige rammeverket i forbindelse med finanskrisen, med en terskel på € 500.000, viser at selv lite støtte til hvert enkelt foretak potensielt kan føre til store kumulative beløp og store ulikheter i fordeling.
- En betydelig økning vil også kunne komme i konflikt med formålet med reformen om at begrensede offentlige midler skal brukes til «god» støtte og dermed bidra til målene i Europa 2020.

• Å opprette et nasjonalt register for de minimis støtte. Dette skal innføres innen 1.1.2016.

KOMs berunnelse:
- bedre overvåkning og kontroll. Bl.a. gjøre det lettere for støttegiver å kontrollere at terskelverdien ikke overskrides.
- det vil bli lettere for KOM å få tak i relevant data for å fastsette en hensiktsmessig terskelverdi og vilkår. Data er viktig for å vurdere potensielle virkninger på konkurransen.

• Innføre årlig rapportering fra medlemsstatene om de minimis støtte inntil et sentralt register som er offentlig tilgjengelig foreligger.

KOMs berunnelse:
- gir bedre overvåkning og kontroll for KOM/ESA.

Andre opplysninger

Rettslige konsekvenser for Norge når forordningen revideres
Dagens forordning om bagatellmessig støtte er innlemmet i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt 14. november nr 1213 § 2. Når det foreligger en ny forordning om bagatellmessig støtte, må denne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved å endre i den ovenfornevnte forskriften.

Status

Status i EU
På bakgrunn av innkomne høringsinnspill og KOMs egen erfaring med regelverket, har KOM laget et nytt utkast til de minimis forordning (se lenken til kommisjonens andre utkast ovenfor). Utkastet har vært på høring i medlemslandene. Det forventes at Kommisjonen vedtar forordningen ved årskiftet (2013/2014)

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet