EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen)

Tittel

Public Consultation: Review of the Consumer Protection Cooperation Regulation

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.10.2013, dansk utgave)

Bedre forbrugerbeskyttelse på tværs af grænserne: Europa Kommissionen vil høre din mening
Europas 500 mio. borgere skal kunne drage samme fordel af deres forbrugerrettigheder, uanset om de foretager deres indkøb hjemme, i et andet EU-land eller online i Europa. Europa-Kommissionen har i dag indledt en høring af forbrugere, forbrugerbeskyttelsesorganisationer og virksomheder for at se, hvordan den grænseoverskridende forbrugerbeskyttelse bedst kan styrkes.

Neven Mimica, EU-kommissær for forbrugerpolitik, sagde: "En af mine prioriteter er at sikre, at forbrugerrettighederne gennemføres mere effektivt. I dag er hele Europa én lang handelsgade. Jeg vil gerne høre fra forbrugere, butiksejere og virksomheder, hvordan vi kan styrke beskyttelsen særligt på tværs af grænserne uden samtidig at øge de administrative byrder."

Undersøgelsen er et led i Kommissionens løbende arbejde for at forbedre det europæiske samarbejdsnetværk for håndhævelse af forbrugerbeskyttelse. Dette netværk spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at alle mennesker i EU har samme rettigheder, uanset hvor indkøbet foretages eller hos hvem. Høringen varer indtil 31. januar 2014 og er tilgængelig online.

De konkrete spørgsmål i den offentlige høring

Med høringen ønskes der tilbagemeldinger på spørgsmål som:

• Hvilke undersøgelser og tiltag er nødvendige, for at de nationale håndhævelsesmyndigheder bedre kan samarbejde, når de skal håndtere overtrædelser af forbrugerlove, der berører flere lande?

• Hvilke sanktioner skal der til for at forhindre, at der sker overtrædelser af lovgivningen?

• Hvordan kan myndighederne optræde mere effektivt og sørge for en mere konsekvent håndhævelsesindsats i kampen mod lovovertrædelser, der er udbredt i hele EU, eller som begås af en erhvervsdrivende, der har aktiviteter i flere medlemsstater?

I betragtning af nedskæringerne på de offentlige budgetter er et af hovedspørgsmålene under denne høring, hvorvidt - og hvordan - en mere koordineret tilgang på EU-plan kan bidrage til en bedre samlet udnyttelse af ressourcer og ekspertise, og hvorvidt man ved en fælles håndhævelsesindsats bedre kan bekæmpe ulovlig handelspraksis, som er til skade for EU's forbrugere og virksomheder. I praksis vil høringen være en hjælp til at udvikle bedre indikatorer, identificere mulighederne for fælles dataanvendelse samt føre til forbedrede håndhævelsesmetoder.

Baggrund:
EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde knytter de nationale forbrugermyndigheder sammen i et tværeuropæisk håndhævelsesnetværk. Netværket behandler overtrædelser af EU-lovgivningen, der omfatter mindst to medlemslande. Et konkret eksempel er en erhvervsdrivende, der driver fjernsalg fra ét land, og som kontakter kunder i et andet land og gør brug af ulovlig og agressiv handelspraksis. Siden forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde trådte i kraft i 2007, har en national myndighed i det EU-land, hvor forbrugerrettighederne krænkes, kunnet henvende sig til en tilsvarende myndighed i det EU-land, hvor den erhvervsdrivende befinder sig, og anmode den om at træffe foranstaltninger, som skal bringe den handelspraksis, der er i strid med reglerne, til ophør. Håndhævelsesmyndighederne kan også advare hinanden om lovovertrædelser, de har opdaget, og som kan sprede sig til andre lande.

I stigende grad ser man, at de udbydere, der konkurrerer inden for samme sektor, anvender samme markedsføringsteknikker, og at de dermed forbundne overtrædelser derfor spreder sig til hele EU. Endvidere kan potentielle overtrædelser også, efterhånden som online- og m-handlen udvikler sig, sprede sig hurtigere og ramme et større antal forbrugere i EU (over 50 % af forbrugerne siger, at de på internettet har størst risiko for at støde på ulovlig handelspraksis).