EØS-avtalen: oppdatert (konsolidert) norsk versjon

Tittel

EØS-avtalen: konsolidert norsk versjon

Siste nytt

Lovdata

Mye av norsk regelverk krever at man også leser EØS-regelverket, og Lovdata gjør nå tilgjengelig en oppdatert (konsolidert) norsk versjon av EØS-avtalen på sine åpne sider. Gjennom løpende beslutninger i EØS-komiteen innlemmes nye EU-rettsakter, av og til med tilpasninger, i avtalens vedlegg og protokoller. Straks norske oversettelser av beslutningene er tilgjengelige, normalt i uken etter EØS-komiteens møter, oppdaterer Lovdata vedleggene og protokollene. Den åpne versjonen lenker bare til EU-rettsakter og EØS-beslutninger som ellers er tilgjengelig på nett. Kodete tekster som f.eks. gjør kobling mellom dokumenter bedre, fins fortsatt bare i Lovdata Pro.

Nærmere omtale

 
EØS-avtalen er en folkerettslig avtale som omfatter EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen har som hovedmålsetning å utvide EUs indre marked med fri bevegelighet for varer, tjenester, kapital og personer, til de tre ikke-medlemslandene. EØS-avtalen ble signert i Portugal i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994.

EØS-avtalen er dynamisk ved at nye EU-rettsakter innlemmes i avtalens vedlegg og protokoller gjennom beslutninger i EØS-komiteen. På bakgrunn av disse beslutningene ajourfører Lovdata avtalen med endringer og EØS-tilpasninger. Lovdata setter på ajourføringsfotnoter og lenker til pdf-versjoner av oversatte rettsakter og EØS-komiteens beslutninger.

Norsk regelverk er ofte knyttet til gjennomføring av rettsakter. For å vite hvordan en rettsakt skal gjelde for Norge, må den leses i sammenheng med EØS-komiteens beslutning eller EØS-avtalen. Det er kun der man vil se hvilke tilpasninger som er gjort for Norge. EU-rettsakter blir vanligvis ikke konsolidert med endringer slik vi er vant med fra norsk regelverk. Det er derfor viktig å lese avtalen for en oversikt over hvilke endringsrettsakter som er vedtatt.

Punkt 1jc i EØS-avtalens vedlegg XX Miljø med endringer og tilpasninger ser f.eks. slik ut:

--------------------------------------------------------

1jc.​1 32009R0976: Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9), endret ved:
32010R1088: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1088/2010 av 23. november 2010 (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 1),
32014R1311: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1311/2014 av 10. desember 2014 (EUT L 354 av 11.12.2014, s. 6).​2

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

Med henblikk på EFTA-statene skal datoene nevnt i artikkel 4 forstås å omfatte en tilleggsperiode på tre år.

1 Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 137/2012 art. 1.3.
2 Tilføyd fra 31. desember 2017 ved EØS-komiteens besl. nr. 30/2016 art. 1.1.
--------------------------------------------------------
EØS-avtalen finner du på Lovdata.no under Rettskilder:

Konsolidert engelsk versjon av EØS-avtalen er tilgjengelig på nettsidene til EFTA-sekretariatet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon