En "Small Business Act" for Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen: En "Small Business Act" for Europa

Status:

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.2.2011)

Europas "Small Business Act" styrker de små virksomheder og driver væksten fremad
Europa 2020-strategien og Europas økonomi afhænger meget af, at de små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) realiserer deres potentiale. I EU er 67 % af arbejdsstyrken i den private sektor ansat i en af de ca. 23 mio. SMV'er. "Small Business Act" (SBA) er EU's politiske ramme for en styrkelse af SMV'erne med henblik på fremme af disses vækst og jobskabelse. Mellem 2008 og 2010 implementerede Kommissionen og EU's medlemsstater de aktioner, der var fastlagt i SBA'en med henblik på at lette SMV'ernes administrative byrder, lette deres adgang til finansiering og støtte deres adgang til nye markeder. Selv om de fleste af initiativerne i SBA'en allerede er iværksat, fremgår det af en evaluering af den hidtidige implementering, at der må gøres mere for at hjælpe SMV'erne.

Antonio Tajani, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "SMV'erne udgør mere end 99 % af alle virksomheder, og de beskæftiger mere end 90 mio. mennesker i Europa. De er den drivende kraft i vores økonomi, og vi bør sørge for, at de forbliver stærke, konkurrencedygtige og innovative. Medlemsstaterne må handle hurtigt med henblik på at sikre fuld implementering af Small Business Act."

Vellykkede SBA-initiativer siden 2008
SBA'en er den første fuldt dækkende SMV-politikramme for EU og medlemsstaterne. Siden planen blev vedtaget i juni 2008, er der gjort betydelige fremskridt i kraft af aktioner, der skal styrke SMV'erne på en række områder:

• 100 000 SMV'er har draget nytte af de finansielle instrumenter under Rammeprogrammet for Konkurrenceevne og Innovation, som har skabt mere end 100 000 arbejdspladser.
• Takket være direktivet om for sen betaling er offentlige myndigheder nu forpligtet til at betale deres leverandører inden for 30 dage, hvilket vil forbedre virksomhedernes likviditet.
• I de fleste EU-medlemsstater er den tid, det gennemsnitligt tager at starte en virksomhed, og udgifterne forbundet hermed blevet reduceret betragteligt, idet den gennemsnitlige tid for oprettelse af et privat aktieselskab i EU er reduceret til 7 dage (mod 12 dage i 2007), og de gennemsnitlige omkostninger er reduceret til 399 EUR (mod 485 EUR i 2007).
• Strømlinede online-procedurer og mulighederne for afgivelse af fælles tilbud har gjort deltagelsen i offentlige udbud lettere for SMV'erne.
• Det nye EU-center for SMV'er i Kina hjælper SMV'erne med at få adgang til de kinesiske markeder.

Selv om alle medlemsstater har erkendt behovet for en hurtig implementering af SBA'en, varierer den anvendte metode og de opnåede resultater betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. I evalueringen understreges det, at medlemsstaterne bør optrappe deres bestræbelser til fremme af iværksætteri og SMV'er med henblik på at støtte iværksætteriet i det nuværende vanskelige økonomiske klima.

Nyt skub i SBA'en
Kommissionen er fast besluttet på fortsat at prioritere SMV'erne. Med henblik på at afspejle den seneste økonomiske udvikling, tilpasse SBA'en til Europa 2020-strategien og fortsat forbedre erhvervsvilkårene for SMV'er foreslås det i evalueringen, at der træffes yderligere foranstaltninger på en række prioriterede områder:

Forbedret adgang til finansiering af investeringer og vækst

• Adgang til lånegarantier for SMV'er gennem styrkede lånegarantiordninger
• En handlingsplan for forbedring af SMV’ers adgang til finansiering, herunder til venturekapitalmarkeder, og målrettede foranstaltninger, der skal gøre investorer mere bevidste om SMV'ernes muligheder
• Gøre det muligt for banker, uanset deres størrelse, at implementere EIB-lån og EU-instrumenter på en nem måde.

Smart regulering, der gør det muligt for SMV'erne at hellige sig deres vigtigste forretningsaktiviteter

• Forbedret EU-lovgivning ved gennemførelse af en SMV-test i forbindelse med Kommissionens forslag til lovgivning med særlig opmærksomhed over for forskellene mellem mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder
• Udvikling af kvikskranker i medlemsstaterne med henblik på at lette de administrative procedurer
• Kvantificerede mål for reducering af overreguleringen ("gold plating"), dvs. reducering af nationale myndigheders praksis med at overgå kravene i EU-direktiver i forbindelse med gennemførelsen af disse i national ret.

Udnytte det indre markeds muligheder fuldt ud

• Forslag vedrørende et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag
• Foranstaltninger til lettelse af gældsinddrivelse på tværs af grænser
• Revision af det europæiske standardiseringssystem med henblik på at gøre standarderne mere SMV-venlige og let tilgængelige
• Vejledning for SMV'er, der benytter sig af reglerne vedrørende oprindelsesmærkning.

Hjælpe SMV'erne med at håndtere udfordringerne i forbindelse med globalisering og klimaændringer

• Forslag vedrørende støtte til SMV'er på markeder uden for EU

• Ny strategi for globalt konkurrencedygtige klynger og netværk
• Særlige foranstaltninger vedrørende regional videnoverførsel mellem miljø- og energieksperter inden for Enterprise Europe Network.

I evalueringen foreslås der også en styrket forvaltning af implementeringen af SBA'en med erhvervslivets organisationer i forreste linje.