En integrert maritim politikk for EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: En integrert maritim politikk for EU

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

SAMMENDRAG (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Havene er Europas livsnerve. De europæiske farvande og kyster har afgørende betydning for Europas tilstand og velstand. De fungerer som handelsveje, klimaregulator og kilde til fødevarer, energi og andre ressourcer, og det er populært at bo og tilbringe fritiden der. Menneskenes samspil med havet er mere intenst, mere varieret og mere værdiskabende for Europa end nogensinde før. Belastningen er imidlertid ved at være åbenlys. Vi står ved en korsvej i vores forhold til havene.

På den ene side kan vi med teknologi og knowhow udnytte havets værdier bedre og bedre, og flere og flere mennesker søger til Europas kyster for at drage fordel af disse værdier. På den anden side fører de samlede virkninger af alle disse aktiviteter til indbyrdes modstridende anvendelser og skader på det havmiljø, som det hele afhænger af.

Det er en udfordring, Europa er nødt til at tage op. Og set i lyset af den hastige globalisering og klimaforandring er det høje tid.

Det har Europa-Kommissionen indset, og den har igangsat en omfattende høringsproces og analyse af Europas forhold til havet [1]. Der har været en massiv respons fra interesserede parter, hvilket klart viser havenes enorme potentiale og omfanget af udfordringen, hvis vi skal gøre den potentielle bæredygtighed til virkelighed. Der er også kommet en masse idéer til, hvordan Europa kan klare udfordringen.

På grundlag af de værdifulde høringssvar foreslår Kommissionen en integreret EUhavpolitik, der er baseret på en klar erkendelse af, at alt, hvad der har med Europas have at gøre, hænger sammen, og at havpolitikken skal udformes ved en fælles indsats, hvis vi skal opnå de ønskede resultater. Alle aktører gik kraftigt ind for en sådan integreret indsats på tværs af sektorerne. Det forudsætter et øget samarbejde og effektiv koordinering af al havrelateret politik på de forskellige beslutningstagningsniveauer.

En integreret havpolitik vil styrke Europas evne til at klare problemer i forbindelse med globalisering og konkurrenceevne, klimaforandringer, ødelæggelse af havmiljøet, søfartssikkerhed samt energiforsyningssikkerhed og bæredygtighed. Indsatsen skal bygge på højeste ekspertise inden for havforskning, teknologi og innovation, og den vil være forankret i

Lissabon-dagsordenen for vækst og beskæftigelse og Göteborg-dagsordenen for bæredygtighed.

En integreret EU-havpolitik vil:

• ændre den måde, hvorpå der udformes politik og træffes beslutninger - det er ikke længere hensigtsmæssigt, at der på alle niveauer er en opdelt politikudformning og beslutningstagning. Samspilsmuligheder bør kendes og tages i betragtning, der bør udvikles fælles redskaber, synergimuligheder bør kortlægges og udnyttes, og konflikter bør undgås eller løses

• munde ud i udformningen af et arbejdsprogram - indsatsen i henhold til de forskellige sektorpolitikker skal udformes inden for sammenhængende rammer. Den handlingsplan, der ledsager denne meddelelse, viser tydeligt, hvor mangfoldig og omfattende den fremtidige indsats skal være. Følgende projekter er særlig vigtige:

– et europæisk søtransportområde uden barrierer
– en europæisk havforskningsstrategi
– nationale integrerede havpolitikker, som medlemsstaterne skal udforme
– et europæisk netværk for farvandsovervågning
– en køreplan for medlemsstaternes fysiske planlægning på det maritime område
– en strategi for at imødegå klimaforandringernes virkninger for kystområder
– reduktion af CO2-udslip og forurening fra skibsfarten
– bekæmpelse af piratfiskeri og ødelæggende højsøbundtrawlfiskeri
– et europæisk netværk for maritim klyngedannelse
– en gennemgang af undtagelser i EU's arbejdsmarkedslovgivning for skibsfarts- og fiskerisektorerne.

I denne meddelelse opstilles grundlaget for de styringsmæssige rammer og tværsektorielle redskaber, der er nødvendige for en integreret EU-havpolitik, og der gøres rede for de vigtigste foranstaltninger, Kommissionen vil bestræbe sig på at gennemføre i den kommende tid. Foranstaltningerne vil blive styret af nærheds- og konkurrenceevneprincipperne, økosystemtilgangen og inddragelse af berørte parter.

[1] Se rapporten om høringsprocessen KOM(2007) 574. Se også Grønbog om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene KOM(2006) 275.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2007

EØSEFTA/EØS-flagg