Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosial utvalg og Regionskomiteen om gjennomføring av retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet for 2004-2005 - i henhold til artikkel 18 i vedtak 1692/96/EF

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.1.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne beretning indeholder en vurdering af udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) på grundlag af TEN-T-retningslinjerne i beslutning 1692/96/EF. Disse retningslinjer udgør en generel referenceramme for gennemførelsen af nettet, og med disse fastlægges projekter af fælles interesse. Følgende transportformer er omfattet af retningslinjerne: vejnet, jernbanenet og net af indre vandveje, motorveje til søs, søhavne, flod- og kanalhavne, lufthavne og andre forbindelsespunkter mellem modale net samt trafikstyrings- og navigationssystemer.

I henhold til beslutningens artikel 18, stk. 3, skal Kommissionen, bistået af medlemsstaterne, hvert andet år forelægge en beretning om gennemførelsen af retningslinjerne. Denne beretning vedrører en toårsperiode, fra 2004 indtil udgangen af 2005. De investeringsdata, der er indeholdt heri, vedrører EU-151, EU-252 pr. 1. maj 2004 og EU-273 fra 1. januar 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg