Det indre gass- og elmarkedet

Tittel

Meddelelse fra Europakommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om utsiktene for det indre gass og elmarked

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Olje- og energidepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred "energipakke" med mål om å etablere en ny energipolitikk for EU. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurranseevnen (se også eget flak om energipakken og "Energy Policy for Europe"-dokumentet). Meddelelsen om utsiktene for det indre gass- og elektrisitetsmarkedet inngår i denne pakken. Denne meddelelsen kommer som følge av at det indre markedet for gass og elektrisitet ikke fungerer etter hensikten. I følge Kommisjonen har medlemsstatene ikke fullt ut implementert gassdirektiv II og eldirektiv II. Det har åpnet sak mot en rekke medlemsland for manglende implementering av direktivene. Samtidig viser en sektorundersøkelse om konkurranselovgivningen på gass- og elsiden, utført av DG Konkurranse, at markedet ikke fungerer i henhold til konkurranserglene.

Det vises blant annet til følgende svakheter ved elektrisitets- og gassmarkedenes funksjonsmåte; 1) regulerte priser hindrer nykommere adgang til markedet; 2) overførings- og distribusjonssystemsoperatører er ikke tilstrekkelig skilt ut fra andre deler av virksomhetene; 3) tredjeparter er ikke gitt tilgang til markedet og 4) de nasjonale regulatorene mangler tilstrekkelig kompetanse og en mangler effektiv regulering på europeisk nivå. Kommisjonen signaliserte derfor i meddelelsen nye tiltak med mål om å realisere det fulle potensialet til det indre gass og elektrisitetsmarkedet innen januar 2009. Det pekes bl.a. på følgende tiltak som er nødvendige for å oppnå disse målene:

• Unbundling Det legges opp til å danne et klarere skille mellom overføringsdelen av energiselskapene fra øvrige deler av virksomhetene for å sikre ikke-diskriminerende tilgang til nettverk. To mulige løsninger skisseres: eierskapsmessig skille ("Ownership unbundling") eller et separat system for operatorene uten eierskapsmessig skille gjennom en ISO-mekanisme. (Independent System Operator).

• Regulering Kommisjonen ønsker å styrke rolle til regulatorene og harmonisere disse reglene på nasjonalt nivå mellom landene. Ifølge Kommisjonen trenger regulatorene ex-ante myndighet over i) alle aspekter vedrørende tredjepartstilgang, ii) tilgang til gasslagre, iii) markedsovervåkning av power exchanges, iv) balanseringsmekanismer, v) overholdelse av funksjonell og account unbundling for distribution system operators, vi) alle grensekryssende tilfeller, vii) konsumentbeskyttelse, viii) informasjonssamling og ix) sanksjon for ikke-overholdelse. Kommisjonen ser to mulige løsninger for organiseringen av et regulatororgan. Et forslag kan være å basere seg på det etablerte europeisk nettverk av uavhengige regulatorer (European Regulators Group for Electricity and Gas - et såkalt ERGEG+) som vil formalisere rollen til ERGEG og gis beslutningsmyndighet i avgrensede saker. Den andre løsningen skissert av Kommisjonen er opprettelsen av et nytt organ på fellesskapsnivå som vil kunne ta individuelle beslutninger for el og gassmarkedet for regulære og tekniske spørsmål.

• Koordinering mellom systemoperatorer for overføringsnettet For å sikre et konkurransedyktig marked og forsyningssikkerhet må TSOene gjøre tilstrekkelig med kapasitet i overføringsnettet tilgjengelig. Kommisjonen peker på at et bedret nivå av TSO-koordinering vil kreve ett nytt rettslig rammeverk på europeisk nivå. En løsning hvor TSOene gis en mer formalisert institusjonell rolle er signalisert (ETSO+/GTE+ løsning).

Kommisjonen legger opp til å fremme tiltak som vil bøte på problemene knyttet til flaskehalsproblematikk.

• Gjennomsiktighet og sikkerhet Ny lovgivning forventes for å etablere minimumskriterier for gjennomsiktighet og felles sikkerhetsstandarder for nettverk.

Merknader
Forslagene som i meddelsen er signalisert fra Kommisjonen vil kunne berøre flere sider ved norsk regelverk avhengig av hvor omfattende rettsakten(e) vil bli. Norge opererer med et skille mellom overføringdelen ved Statnett SF og andre virksomhetsdeler. En ny rettsakt som klarere fastsetter krav om eierskapsmesig skille ("ownership unbundling") vil dermed i liten grad ventes å endre den norske organiseringen når det gjelder forholdet mellom Statnett og øvrige virksomheter i Norge på elområdet. På gassområdet er det etablert en type ISO gjennom Gassco. Eventuelt nye forslag på dette området bør følges tett fra norsk side både på el- og gassområdet. I EØS-sammenheng vil det derfor være kontinuerlig oppmerksomhet rundt substansen i en "tredje energimarkedspakke" som kan bli fremlagt allerede i 2007.

Eventuelle forslag om styrkede regulatorfunksjoner må også følges med henblikk på EØS-tilpasninger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg