Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer – aktiviteter vedrørende smittsomme sykdommer: positive resultater siden senterets opprettelse og planlagte aktiviteter og ressursbehov

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) er et EUagentur, hvis opgave er at overvåge, vurdere og orientere om trusler mod menneskers sundhed. Centret har hjemsted i Stockholm og påbegyndte sine aktiviteter i maj 2005. Folkesundheden hører først og fremmest ind under medlemsstaternes kompetenceområde, mens ECDC yder bistand til arbejdet i de nationale agenturer for kontrol med sygdomme i Europa. Centret indsamler oplysninger om epidemier fra hele verden og yder bistand i forbindelse med et hurtigt varslingssystem om udbrud af smitsomme sygdomme på EU-plan.

Det producerer statistikker på EU-plan og analyser af alle de alvorligste smitsomme sygdomme. Når varslingssystemet identificerer et udbrud, der har konsekvenser på EU-plan, eller når statistikkerne afslører en bekymrende tendens, foretager ECDC hurtigt en vurdering af niveauet for truslen mod folkesundheden i Europa. Hvis der er spørgsmål, som kræver videnskabelig rådgivning på EU-plan, indsamler ECDC den fornødne viden og sagkundskab fra hele Europa. På anmodning af en medlemsstat sender ECDC eksperter ud for at yde bistand til nationale myndigheder i forbindelse med et udbrud. ECDC arbejder i alle sine aktiviteter nært sammen med Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og andre partnere som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for at forebygge og kontrollere sygdomme og formidle sine resultater til de europæiske aktører på folkesundhedsområdet og en bredere europæisk offentlighed.

Resultaterne af en uafhængig evaluering af ECDC's aktiviteter viser, at dets vigtigste interesseparter – Kommissionen og medlemsstaterne – værdsætter den service, centret yder, og er af den opfattelse, at det yder et betydeligt bidrag til bekæmpelsen af smitsomme sygdomme.

Centret befinder sig imidlertid stadig på et tidligt udviklingstrin. De vigtigste tjenester, det leverer, er nyttige, men opfylder ikke alle behov og forventninger hos interesseparterne. For eksempel er der behov for en betydelig ekstra indsats for at forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af sygdomsovervågningsdata på EU-plan. ECDC's arbejde med opbygning af medlemsstaternes kapacitet på folkesundhedsområdet kræver konsolidering og udvikling, og den ekspertbistand, det kan yde de enkelte nationale myndigheder, er i øjeblikket temmelig begrænset. Endvidere lader opbygningen af videnbasen om effektive forebyggende foranstaltninger mod smitsomme sygdomme stadig meget tilbage at ønske.

I 2007 vedtog ECDC's bestyrelse, som består af repræsentanter for alle medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet, et strategisk flerårigt program for centret frem til 20131 med angivelse af, hvad der forventes opnået i 2013, og hvilke ressourcer der er brug for. Investeringsniveauet i forbindelse med dette program er betydeligt, men dette skal ses i sammenhæng med både de økonomiske og menneskelige konsekvenser af smitsomme sygdomme.

Effektivt samarbejde på EU-plan kan medvirke til at øge indsatsen for forebyggelse af og kontrol med sygdomme i Europa, opbygge et beredskab over for større epidemier og sikre, at mere almindelige udbrud hurtigt kommer under kontrol. Det er derfor en klog investering at øge kapaciteten på EU-plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg