Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES: vurdering av virksomheten 2006-2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. Rapport om virksomheten til EURES i 2006-2008, meddelt Kommisjonen i henhold til artikkel 19, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1612/68. "Mot et felles europeisk arbeidsmarked: EURES' bidrag"

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Eures (Det Europæiske Arbejdsformidlingsnet) er et etableret europæisk netværk, som skal fremme arbejdstagernes mobilitet. Netværket omfatter Europa-Kommissionen og de offentlige jobcentre i Det Europæiske Økonomiske Områdes medlemsstater [1] plus Schweiz samt organisationerne på arbejdsmarkedet. Alle borgere i de lande, der er dækket af netværket, har i ca. 15 år kunnet bruge netværkets tjenester. I dette tidsrum har Eures fremmet den geografiske arbejdsmobilitet ved at afhjælpe problemet med opsplitningen af oplysninger om arbejdsmuligheder, ledige stillinger, leve- og arbejdsvilkår samt uddannelsesmuligheder. Fri bevægelighed ses ofte som en af de vigtigste – men mindst brugte – af de fire grundlæggende friheder, som siden 1957 har været sikret i EU-lovgivningen.

Lissabonstrategien og den europæiske beskæftigelsesstrategi, der indførte beskæftigelse som et spørgsmål af fælles interesse, kræver både en fjernelse af hindringer for mobilitet og en stigende arbejdskraftmobilitet i EU. EU's fælles principper for flexicurity giver en overordnet ramme for de nuværende og kommende beskæftigelses- og mobilitetsstrategier med særligt fokus på at gøre overgangsperioden mellem beskæftigelsesforhold lettere. Jf. meddelelsen "Nye kvalifikationer til nye job" [2] skal man sikre fremme af mobilitet og en bedre overensstemmelse mellem arbejdstagernes kvalifikationer og jobmulighederne ved at fjerne hindringer for arbejdstagernes fri bevægelighed i EU og gennem mere gennemskuelige oplysninger om arbejdsmarkedstendenser og kvalifikationskrav. I meddelelsen om afhjælpning af arbejdskraftmanglen gennem indvandring til EU-medlemsstaterne, som Kommissionen vil fremlægge i 2011, vil man se på, om indvandring fra lande uden for EU udgør en del af løsningen på arbejdskraftmangel i visse sektorer og udfordringerne på arbejdsmarkedet som følge af den demografiske udvikling.

Eures' resultater i tidsrummet 2006-2008 evalueres i nærværende beretning på grundlag af resultaterne fra den eksterne evalueringsrapport af Eures-netværket, som blev udført i 2009. Beretningen er opdelt i fire hoveddele: del 2 omhandler de strategiske mål for Euresnetværket, del 3 gennemførelsesmekanismerne vedrørende Eures og del 4 netværkets tjenester; endelig ser man i del 5 på de kommende udfordringer.

[1] EU-medlemsstaterne plus Norge, Island og Liechtenstein.
[2] KOM(2008) 868 endelig.