CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. CARS 2020: Handlingsplan for en mer konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.11.2012, dansk utgave)

CARS 2020: for en stærk, konkurrencedygtig og bæredygtig europæisk bilindustri
Med 12 millioner sektorrelaterede arbejdspladser er bilindustrien helt afgørende for velstand og jobskabelse i Europa. Det er nødvendigt, at EU stadig kan bevare en bilindustri i verdensklasse, som fremstiller de mest energieffektive og sikre køretøjer i verden og sikrer højtkvalificerede job for millioner af arbejdstagere. Med dette mål for øje har Europa-Kommissionen i dag fremlagt handlingsplanen CARS 2020, der tager sigte på styrkelse af konkurrenceevnen og bæredygtigheden af denne industri frem mod 2020.

Kommissionen foreslår at sætte skub i innovationen ved at strømline forskning og innovation under initiativet om "grønne" køretøjer. Samarbejdet med Den Europæiske Investeringsbank vil blive styrket for at finansiere innovationsprojekter og lette SMV'ers adgang til kredit. En EU-standard for genopladningsgrænseflader vil sikre den lovgivningsmæssige stabilitet, som er nødvendig for at fremme et gennembrud for produktionen af elbiler i større skala.

Innovation i bilindustrien vil ligeledes blive stimuleret gennem en omfattende pakke af foranstaltninger med henblik på reduktion af CO2, forurening og støj, forbedring af færdselssikkerheden og udvikling af teknologisk avancerede intelligente transportsystemer.

Sideløbende hermed foreslår Kommissionen desuden at behandle de umiddelbare problemer i bilsektoren. Som reaktion på faldet i efterspørgslen på de europæiske bilmarkeder og de bebudede fabrikslukninger vil Kommissionen i november indkalde bilproducenterne og fagforeningernes repræsentanter til et møde og samle erhvervsministrene forud for det næste møde i Rådet (konkurrenceevne) med henblik på at gennemgå foranstaltningerne til håndtering af den aktuelle krise på en koordineret måde. Bilindustrien er af stor betydning i hele Europa, og der er behov for en europæisk reaktion. Der bør fokuseres på behandlingen af overkapacitet, sociale og teknologiske investeringer samt statsstøtte og foranstaltninger på efterspørgselssiden, efterfulgt af en drøftelse på politiske plan.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "De bedste biler i verden produceres i Europa. Kommissionen ønsker, at vi fastholder denne førerposition, idet vi endog kommer et skridt videre med hensyn til sikkerhedsmæssige og miljømæssige præstationer. Kommissionen fremlægger derfor i dag en strategi for EU's bilindustri og vil desuden træffe hasteforanstaltninger for at imødekomme de aktuelle vanskeligheder og omstruktureringen af denne sektor på en koordineret måde. Denne plan for bilsektoren er det første resultat af Kommissionens strategi for en ny industriel revolution, som blev fremlagt den 10. oktober. Bilindustrien har alle de nødvendige midler til at overvinde de aktuelle problemer, forblive konkurrencedygtig, blive mere bæredygtig og fastholde fremstillingsindustrien i Europa. Desuden bør bilindustrien i kraft af sin multiplikatoreffekt på økonomien give et stærkt bidrag til bevare en stærk industri i Europa. Med den handlingsplan, som fremlægges i dag, vil vi give bilindustrien al mulig politisk opbakning."

Globalisering og nye teknologier giver muligheder i en stadig mere konkurrencepræget sektor

I de kommende ti år forventes en stærk stigning i salget af biler i de nye vækstlande, hvilket giver muligheder for EU's bilindustri, men samtidig vokser presset med hensyn forbedring af bæredygtighed og øget global konkurrence.

Handlingsplanen omfatter konkrete forslag til politiske initiativer med henblik på følgende:

1. Fremme af investeringer i avancerede teknologier og innovation inden for "rene" køretøjer, bl.a. gennem:

• en omfattende pakke af foranstaltninger til reduktion af CO2, luft- og støjforurening

• foranstaltninger med henblik på færdselssikkerhed, herunder intelligente transportsystemer

• udrulning af infrastruktur til alternative brændstoffer (elektricitet, brint og naturgas)

• en EU-standard for genopladningsgrænseflader til elbiler

• et europæisk initiativ om "grønne" køretøjer inden for rammerne af Horisont 2020 med henblik på at fremme investeringer i forskning og innovation.

2. Forbedring af markedsvilkårene, bl.a. gennem:

• styrkelse af det indre marked for motorkøretøjer ved hjælp af et forbedret typegodkendelsessystem, herunder markedsovervågning, med henblik på at undgå konkurrenceforvridning

• strømlining af finansielle incitamenter for "rene" køretøjer

• konsekvent anvendelse af principperne om intelligent regulering, herunder anvendelse af konkurrenceevnetest i forbindelse med omfattende politiske initiativer for at vurdere den specifikke virkning af omfattende politiske initiativer på bilindustrien.

3. Støtte til industrien i forbindelse med adgang til det globale marked gennem:

• indgåelse af afbalancerede handelsaftaler, grundig evaluering af de kumulative virkninger af disse handelsaftaler samt fremme og videreførelse af bilaterale dialoger med store tredjelande og

• intensivering af indsatsen med hensyn til international harmonisering af lovgivning om motorkøretøjer med det endelige mål at opnå en international typegodkendelse af biler og globale sikkerhedskrav for elbiler og deres batterier.

4. Fremme af investeringer i færdigheder og uddannelse med henblik på opfølgning af de strukturelle forandringer og imødegåelse af arbejdsløshed og færdighedsbehov, f.eks. ved at tilskynde til anvendelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) til dette formål.

De næste skridt
Kommissionen og medlemsstaterne skal straks gennemføre de bebudede politikker. Det er bilindustriens opgave at opfylde de nye ambitiøse mål, der er fastsat. For at følge denne proces og fortsætte dialogen med interesseparterne vil der blive indført en særlig proces, som kaldes CARS 2020.

Tal vedrørende bilindustrien i Europa
Bilindustrien som helhed (bilproducenter, forsyningskæden og eftermarkedet, herunder tusinder af SMV'er) er af strategisk betydning for den europæiske økonomi og repræsenterer 12 millioner direkte og indirekte arbejdspladser, 4 % af BNP og et handelsoverskud på 90 mia. EUR (i 2011). Bilindustri er den største private investor i forskning og innovation og anvender 30 mia. EUR herpå om året.

Baggrund
Handlingsplanen repræsenterer det første konkrete bidrag til de nye politiske prioriteter, som blev foreslået i den nylige meddelelse om erhvervspolitik. Den bygger på resultatet af arbejdet i gruppen på højt plan CARS 21, hvor syv kommissærer samt medlemsstaterne og vigtigste interesseparter (herunder repræsentanter for erhvervslivet og ngo'er) var repræsenteret. CARS 21-gruppen blev genetableret i 2010 og vedtog sin første endelige rapport i juni 2012.

Se også MEMO/12/845 (Yderligere oplysninger om visionen for bilindustrien i 2020 og de tiltag, som Kommissionen har fremlagt)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2012
Annen informasjon