Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Blå vekst: muligheter for marin og maritim bærekraftig vekst

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Blue Growth - opportunities for marine and maritime sustainable growth

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Blå vækst: Kommissionen beskriver udsigterne for bæredygtig vækst i de maritime sektorer
Hvis EU skal klare sig igennem krisen, skal samtlige økonomiske sektorer yde et bidrag. I en meddelelse med titlen "Blå vækst", som er vedtaget i dag, beskriver Kommissionen en række lovende fremtidsudsigter for økonomisk vækst og beskæftigelse i de maritime erhverv, som kan hjælpe med til at bringe den europæiske økonomi på fode. Disse økonomiske sektorer beskæftiger 5,4 mio. mennesker og bidrager med en bruttoværditilvækst på ca. 500 mia. euro. Når vi når 2020, vil der formodentlig kunne være tale om 7 mio. jobs og knap 600 mia. euro i bruttoværditilvækst. Hvis dette potentiale skal realiseres, skal hindringerne for vækst fjernes, og der skal findes intelligente løsninger til fremme af udviklingen af nye sektorer. Ved at fremme havforskning og innovation, støtte innovative små og mellemstore virksomheder, løse spørgsmålet om mangel på kvalificeret arbejdskraft og tilskynde til innovative produkter og løsninger mener Kommissionen, at det er muligt både at realisere vækstpotentialet i EU's maritime økonomi og samtidig beskytte biodiversiteten og miljøet. Konkurrenceevnen vil blive bedre i de traditionelle sektorer, som f.eks. søfartssektoren og hav- og kystturismen, og både de etablerede og de nye, fremspirende sektorer, som f.eks. vedvarende havenergi og blå bioteknologi kan komme til at spille en nøglerolle, når det gælder jobskabelse, mere miljøvenlig energi og flere produkter og tjenesteydelser.

Med den meddelelse, der er vedtaget i dag, sættes der gang i en proces, som har til formål at sætte den blå økonomi højt på medlemsstaternes, regionernes, virksomhedernes og civilsamfundets dagsorden. Der gøres i meddelelsen rede for, hvordan medlemsstaterne og EU allerede nu støtter den blå økonomi ved hjælp af tiltag og politikker. Der udpeges fem specifikke områder med et særligt vækstpotentiale, hvor målrettede tiltag vil kunne stimulere væksten yderligere: i) hav-, kyst- og krydstogtturisme, ii) blå energi, iii) havenes mineralske ressourcer, iv) akvakultur og v) blå bioteknologi.

Kommissionen vil i den nærmeste fremtid træffe en række initiativer med det formål at undersøge og udvikle vækstpotentialet på disse områder. Disse initiativer kommer bl.a. til at omfatte meddelelser om kyst- og havturisme, havenergi, blå bioteknologi og udvinding af mineralske ressourcer til havs samt strategiske retningslinjer for akvakultur. Samtlige initiativer vil blive truffet i samarbejde med medlemsstaterne og de berørte aktører.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, har udtalt følgende: "Alle sektorer i den europæiske økonomi kan yde et bidrag til at hjælpe os gennem denne vanskelige periode. Den "blå økonomi" indeholder muligheder for bæredygtig vækst, såvel i de etablerede som i de fremspirende maritime sektorer. Disse sektorer er karakteriseret ved innovation, iværksætterånd og dynamik. Blå vækst handler om at få alle – lige fra EU-institutionerne og medlemsstaterne til regionerne og de små og mellemstore virksomheder – til at gøre en indsats for at sikre, at vi kan tackle de udfordringer, vi står over for, for på den mest produktive og bæredygtige måde at udnytte de goder, vore have og kyster byder på."

Baggrund:
Blå vækst er den integrerede EU-havpolitiks bidrag til at nå EU's 2020-mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Kommissionen har på grundlag af undersøgelsen Blue Growth Study skabt et detaljeret overblik over økonomiens størrelse og beskæftigelsen i EU's maritime sektorer og har desuden undersøgt, hvordan disse sektorer realistisk set kan udvikle sig i de kommende år, og hvor der findes et særligt stort potentiale for innovation og jobskabelse.

Undersøgelsen viser, at kyst- og havturismen er den største sektor, når det gælder bruttoværditilvækst og beskæftigelse. Denne sektor forventes at vokse med 2-3 % inden 2020, mens krydstogtturismen i årene frem til 2020 forventes at skabe 100 000 nye jobs sammenlignet med 2010. Eftersom den samlede installerede kapacitet på verdensplan, når det gælder havenergi, forventes at blive fordoblet hvert år i de kommende år, vil den erhvervsmæssige udnyttelse af bølge- og tidevandsteknologi blive fremmet som følge af faldende teknologiomkostninger. Det skønnes, at den årlige omsætning i forbindelse med udvinding af havenes mineralske ressourcer, kommer til at vokse fra stort set nul til 5 mia. euro i de kommende 10 år og helt op til 10 mia. euro, når vi når 2030. EU's akvakultursektor kan bidrage til en sund kost, hvis den kan matche vækstraten i akvakultursektoren uden for EU. Det forventes desuden, at der i sektoren for blå bioteknologi i det kommende årti vil opstå markeder for masseproducerede produkter, f.eks. kosmetik, fødevarer, lægemidler, kemikalier og biobrændstof.

Meddelelsen om blå vækst vil være et af hovedpunkterne på dagsordenen for den ministerkonference om den integrerede havpolitik, der skal afholdes den 8. oktober 2012 i Limassol, Cypern.

Statusrapport over den integrerede havpolitik
I en separat rapport, der ligeledes er vedtaget i dag, gør Kommissionen status over de fremskridt, der er gjort hvad angår gennemførelsen af den integrerede havpolitik fra 2007, og gør rede for alle de initiativer, Kommissionen har truffet for at støtte bæredygtig vækst i de maritime sektorer. Den integrerede havpolitik har siden lanceringen haft til formål at fremme bæredygtig udvikling af EU's maritime økonomi ved at gøre det lettere for alle de berørte parter at arbejde sammen på tværs af de forskellige sektorer og på tværs af grænserne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2012
Annen informasjon