Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet for forskere

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europapaprlamentet. Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet: et europeisk partnerskap for forskere

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

På sit forårsmøde i 2008 bekræftede Det Europæiske Råd investering i mennesker og modernisering af arbejdsmarkederne samt investeringer i viden og innovation (1) som prioriterede områder for den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse. Der er allerede planlagt eller iværksat betydelige tiltag til at omlægge EU’s økonomi i retning af mere videnintensive aktiviteter, herunder foranstaltninger til at styrke det indre marked (2), øge jobmobiliteten (3), styrke uddannelsesområdet (4) og tilskynde til flere private investeringer i forskning og innovation(5).

Med grønbogen “Nye perspektiver på det europæiske forskningsrum”(6) fra 2007 blev der iværksat en bred offentlig debat om, hvordan der kan opnås et mere åbent, konkurrencepræget og attraktivt europæisk forskningsrum (EFR). Der er efterfølgende blevet identificeret en række nøgleområder, hvor effektive aktioner, der iværksættes omkring fælles mål på grundlag af et partnerskab mellem medlemsstaterne og Fællesskabet, vil medføre betydelige gevinster for Europas forskningssystem og bidrage til at skabe en "femte frihed" i Europa – fri bevægelighed for viden.

Som et af fem initiativer (7), der er planlagt i 2008 til opfølgning af grønbogen om EFR, foreslås det i denne meddelelse, at der udvikles et partnerskab med medlemsstaterne for at sikre, at de nødvendige forskere er til rådighed. Som de centrale skabere af ny viden og drivkraften bag overførslen og udnyttelsen heraf er forskerne absolut nødvendige for at kunne skabe en konkurrencedygtig, videnbaseret EU-økonomi. For at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter er der behov for en afbalanceret strategi til sikring af, at forskere i hele EU får mulighed for at få den rette uddannelse og spændende karrierer, og at hindringerne for deres mobilitet fjernes.

Rådet (konkurrenceevne) vil føre tilsyn med den overordnede styring af initiativerne vedrørende EFR.

(1) Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 13.-14. marts 2008.
(2) "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede", KOM(2007) 724.
(3) Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet 2007-2010, KOM(2007) 773 af 6.12.2007.
(4) Bl.a. EU-støtte til at øge den akademiske mobilitet og det planlagte EU-initiativ vedrørende nye kvalifikationer til nye job.
(5) "Viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU", KOM(2006) 502 af 13.9.2006, og "Et lead market-initiativ til fordel for Europa", KOM(2007) 860 af 21.12.2007.
(6) KOM(2007) 161 af 4.4.2007.
(7) De øvrige vedrører offentlige forskningsorganisationers forvaltning af intellektuel ejendom, fælles programmering, fælleseuropæiske forskningsinfrastrukturer, internationalt VT-samarbejde.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2008
Annen informasjon