Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling i 2011

Siste nytt

Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 6.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i
medfør af artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Selv om det formelt ikke hører ind under denne rapports emneområde, er der medtaget en del
oplysninger vedrørende Euratomtraktaten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2012