Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om reglene for anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the rules governing the levels of application of banking prudential requirement

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.8.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Introduction
Tilsynet med en bankkoncern bestående af flere kreditinstitutter eller investeringsselskaber (herefter "institutter") udøves på to niveauer, nemlig med bankkoncernen som helhed og med hvert af koncernens institutter. Det første niveau svarer til tilsyn på konsolideret niveau og det andet til tilsyn på individuelt niveau. I overensstemmelse med dette princip om tilsyn på to niveauer finder de tilsynsmæssige krav til banker i direktiv 2013/36/EU (herefter "CRD") og forordning (EU) nr. 575/2013 (herefter "CRR") anvendelse på såvel individuelt som konsolideret niveau. Imidlertid gælder der en række undtagelser fra dette princip.

Det er formålet med denne rapport at vurdere hensigtsmæssigheden af reglerne for anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav i CRD og CRR, særlig undtagelsesbestemmelserne. Denne rapport omfatter begge de mandater, som Kommissionen har fået overdraget af Europa-Parlamentet og Rådet som præciseret i artikel 161, stk. 4, i CRD og artikel 508, stk. 1, i CRR:

– I henhold til det første mandat skal Kommissionen senest den 31. december 2014 gennemgå anvendelsen af artikel 108 og 109 i CRD og aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget, hvis det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag. I disse to artikler præciseres anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav i artikel 73-96 i CRD for så vidt angår processen til vurdering af den interne kapital, ledelsesordninger, risikostyring og aflønningspolitik.

– I henhold til det andet mandat skal Kommissionen gennemgå og aflægge rapport om anvendelsen af første del, afsnit II, og artikel 113, stk. 6 og 7, i CRR. I første del, afsnit II, i CRR præciseres reglerne for anvendelse på individuelt eller konsolideret niveau af alle de øvrige tilsynsmæssige krav i CRD og CRR på institutter, herunder sådanne, som indgår i samarbejdsnetværk og institutsikringsordninger. I artikel 113, stk. 6 og 7, i CRR præciseres de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne undtage institutter, som er medlemmer af den samme institutsikringsordning eller institutter, mellem hvilke der består en forbindelse som den i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF nævnte, fra likviditetskravene på individuelt niveau.

Rapporten er baseret på den udtalelse, som blev afgivet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samråd med de nationale kompetente myndigheder den 31. oktober 2014.

For først at formidle et klart billede af problemstillingen gives der i det følgende afsnit et overblik over de forskellige regler for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav. I tredje afsnit identificeres forskelle, tilfælde af manglende konsistens og fortolkningsproblemer i forbindelse med reglerne. Konklusionen indeholder et bud på, hvorledes de identificerede problemer kan håndteres.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet