Anvendelsen av EUs prinsipper om nærhet og proporsjonalitet i lovgivningen i 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen om nærhetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet (17. rapport om bedre lovgivning, 2009)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Dette er den 17. rapport om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som Kommissionen forelægger Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med protokollen til traktaten om anvendelsen af disse principper [1]. Rapporten dækker 2009, hvor Nicetraktaten stadig var i kraft, og forklarer kort de ændringer, der følger af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009. Som det var tilfældet for rapporterne for 2007 og 2008, kommer denne rapport ikke nærmere ind på smart legulering, som er omhandlet i en særlig meddelelse om smart legulering [2].

[1] Protokol (nr. 30) til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, gyldig indtil den 30.11.2009, og protokol (nr. 2) til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som gælder fra den 1.12.2009.
[2] Kommissionens meddelelse om smart legulering i Den Europæiske Union.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2010
Annen informasjon