Ansvar ved tap av eller skade på funksjonshemmedes hjelpemidler på flyreiser

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om omfanget av luftfartsselskapers og lufthavners ansvar når funksjonshemmede personers hjelpemidler ødelegges, skades eller kommer bort i forbindelse med flyreiser

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen (ny side)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den 5. juli 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly [1] (i det følgende benævnt "forordningen"). Forordningens overordnede formål er at sikre, at handicappede og bevægelseshæmmede passagerer ikke forskelsbehandles, når de rejser med fly. Den 30. november 2005 fremlagde Kommissionen som led i den politiske forhandlingsproces vedrørende Kommissionens forslag og i forbindelse med den kommende artikel 12 vedrørende "erstatning for tab eller beskadigelse af kørestole, andet mobilitetsudstyr og hjælpemidler" en erklæring til referatet [2]. Heri forpligtede Kommissionen sig til at iværksætte og efterfølgende aflægge beretning om en undersøgelse af muligheden for at forbedre de eksisterende rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen og national og international lovgivning for flypassagerer, hvis kørestole eller andet mobilitetsudstyr og hjælpemidler ødelægges, beskadiges eller bortkommer i forbindelse med flytransport eller håndtering i lufthavne.

Kommissionen offentliggjorde en udbudsbekendtgørelse [3] om en undersøgelse af erstatningstærskler for beskadiget eller bortkommet udstyr og anordninger, der tilhører bevægelseshæmmede flypassagerer (i det følgende benævnt "undersøgelsen"), som kan findes på Kommissionens websted. Formålet med denne meddelelse er at rapportere om resultaterne af undersøgelsen og om muligheden for at forbedre de eksisterende rettigheder.

1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.
2 Rådets arbejdsdokument nr. 15206/05 (COD 2005/7).
3 Udbudsbekendtgørelse 2006/S 111-118193 af 14.6.2006.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg