Anaerob bionedbrytbarhet av vaske- og rengjøringsmidler

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om anaerob bionedbrytbarhet i henhold til artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler [1] hedder det:

"Senest den 8. april 2009 foretager Kommissionen en vurdering af anvendelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed; den foretager endvidere en evaluering og forelægger en rapport og om fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om anaerob bionedbrydelighed bionedbrydelighed af de vigtigste organiske indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler, der ikke er overfladeaktive stoffer".

Denne rapport omhandler anaerob bionedbrydelighed af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler med fokus på lineært alkylbenzensulfonat (LAS), der er et udbredt overfladeaktivt stof (jf. tabel 1), og som anses for at være svært bionedbrydeligt under anaerobe forhold. Rapporten omfatter LAS' egenskaber som beskrevet i den videnskabelige litteratur, risikovurderingsrapporter om de risici, der er forbundet med anvendelsen af LAS i vaske- og rengøringsmidler, og en gennemgang af metoder til anaerob testning. Anaerobe forhold forekommer både i naturen, f.eks. i sedimenter i overfladevand, og i slam fra rensningsanlæg. Ved anaerob bionedbrydning af overfladeaktive stoffer i slam og sedimenter dannes der methan, mens der ved bionedbrydning under aerobe forhold i vand og overfladevand dannes kuldioxid.

Da spildevand og overfladevand i de fleste tilfælde er aerobt, vil overfladestoffer, som er fuldstændigt bionedbrydelige under aerobe forhold, normalt hurtigt nedbrydes og vil i princippet ikke blive overført til den del af miljøet, hvor der hersker anaerobe forhold. Hovedkriteriet for anvendelsen af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler er derfor som fastsat i forordningen om vaske- og rengøringsmidler fuldstændig bionedbrydelighed. Overfladeaktive stoffer, som ikke opfylder kriteriet om fuldstændig bionedbrydelighed, må kun anvendes i undtagelsestilfælde og kun, når det ved en risikovurdering kan påvises, at den pågældende anvendelse ikke frembyder nogen risiko. En sådan dispensation vil blive givet i nær fremtid [2].

Medlemsstaterne har ikke rapporteret om miljøproblemer i forbindelse med overfladeaktive stoffer siden indførelsen af forordningen om vaske- og rengøringsmidler, men det er blevet påpeget, at visse overfladeaktive stoffer hober sig op i spildevandsslam og bliver dér, indtil slammet bortskaffes, f.eks. til brug som gødning i landbruget, hvor stofferne på ny eksponeres for aerobe forhold, så den aerobe bionedbrydning kan afsluttes.

For at kunne vurdere den eksisterende lovgivnings effektivitet med hensyn til styring af den generelle risiko skal der ses på overfladeaktive stoffers skæbne og opførsel i miljøet og på deres toksicitet. Kommissionen greb opgaven an i to etaper: Først skulle den eksisterende videnbase opbygges, og der skulle afdækkes mangler. Dernæst skulle manglerne udbedres. Første etape blev afsluttet i 2005, anden etape varede fra 2006 til 2009.

1 EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.
2 Det drejer sig om en dispensation for det overfladeaktive stof Dehypon G 2084 til tre former for industriel anvendelse (flaskerengøring, CIP-rengøring (Cleaning in Place) og rensning af metaloverflader).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2009