Alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om utvikling, validering og juridisk godkjenning av alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren (2007)

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens rapport, dansk utgave)

Indledning
Denne rapport om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til erstatning af dyreforsøg i kosmetiksektoren er den syvende rapport, som Kommissionen forelægger. Den tegner et billede af den nuværende situation med hensyn til antal og typer af dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske midler i 2005 og 2006 og giver et overblik over aktuelle alternative metoder samt godkendelse og anerkendelse heraf på internationalt plan. Rapporten er udarbejdet med henblik på overholdelse af artikel 9 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (i det følgende benævnt "kosmetikdirektivet") som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003. Det er den tredje rapport, som er udarbejdet på baggrund af den syvende ændring af kosmetikdirektivet, og efter at protokollen om dyrevelfærd i 1999 blev knyttet til Amsterdamtraktaten.

[...]

Konklusion
Det kan konstateres, at medlemsstaterne har forbedret deres interne struktur, så de kan indberette nøjagtige oplysninger om dyreforsøg og effektivt overvåge anvendelsen af forbuddet mod forsøg og markedsføring, således som der blev tilskyndet til i retningslinjerne i bilaget til den anmodning, der blev sendt til medlemsstaterne.

Der findes nu fire alternative in vitro-metoder i relation til tre toksikologiske endpoints
(hudætsning, akut fototoksicitet og hudpenetration) i bilag V til direktiv 67/548/EØF og en metode til mutagenicitetsundersøgelser i REACH. Disse alternative forsøgsmetoder er på indeværende tidspunkt de eneste juridisk godkendte forsøg på fællesskabsniveau, som sigter mod at erstatte dyreforsøg i forbindelse med toksikologiske endpoints på kemikalie- og kosmetikområdet. En metode vedrørende hudirritation forventes snart at blive juridisk godkendt. Situationen hvad angår øjenirritation og akut toksicitet er usikker, og Kommissionen vil koncentrere sin indsats om disse sundhedsmæssige virkninger i lyset af fristen i 2009.

Situationen er meget mere kritisk med hensyn til fristen i 2013. Til trods for en større indsats på forskellige niveauer er det fortsat vanskeligt rent videnskabeligt at erstatte dyreforsøg med alternative metoder i forbindelse med komplicerede toksikologiske endpoints.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg